เรียน มสธ.

"ลดขั้นตอน สะดวก รวดเร็ว"

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในทุกระดับการศึกษาผ่านทางออนไลน์
สำหรับนักศึกษา มสธ. เดิมยังสามารถลงทะเบียนทางออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สมัครเรียนกับ มสธ.

:: ที่ไหน เวลาใด ใครก็เรียนได้ ::

สัมฤทธิบัตร

Certificate

ปริญญาตรี

Bachelor’s Degree

สัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา

Graduate Certificate

STOU MODULAR

เรียน MODULAR ที่ มสธ. “เพิ่มขีดความสามารถ… สร้างโอกาสที่ดีกว่า”

นักศึกษา มสธ. ลงทะเบียนเรียน

นักศึกษา มสธ. เดิมที่ต้องการลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ตามปีภาคการศึกษา

นักศึกษาระดับปริญญาตรี

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

นอกจากสมัครเรียนผ่านออนไลน์
มสธ. ยังมีช่องทางอื่นที่สามารถสมัครเรียนและชำระเงินค่าสมัครเป็นนักศึกษา ได้ดังนี้

1. สมัครทางไปรษณีย์ ในการชำระเงินค่าสมัคร ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครและใบสมัครเพื่อชำระเงินได้ที่ 

ที่ทำการไปรษณีย์ ชำระเงินผ่าน Pay at Post เท่านั้น (ยกเว้นไปรษณีย์อนุญาตเอกชน)

ร้านเซเว่นอีเลเว่น หรือจุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส (ส่งเอกสารที่ตู้ไปรษณีย์พร้อมติดแสตมป์หน้าซอง สทว.ซ.06 ให้เรียบร้อย)

2. สมัครด้วยตนเอง ได้ที่ 

ศูนย์บริการร่วมครบวงจร
ณ ที่ทำการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จังหวัดนนทบุรี

ศูนย์วิทยพัฒนาบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. ทั้ง 11 จังหวัด
ได้แก่ นนทบุรี ลำปาง สุโขทัย อุดรธานี อุบลราชธานี นครสวรรค์ จันทบุรี เพชรบุรี นครนายก นครศรีธรรมราช และ ยะลา 

3. สมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา โทรศัพท์ 0-2504-7560-4 (วันและเวลาราชการ)

ติดต่อ มสธ.