เรียน มสธ.

"ลดขั้นตอน สะดวก รวดเร็ว"

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในทุกระดับการศึกษาผ่านทางออนไลน์
สำหรับนักศึกษา มสธ. เดิมยังสามารถลงทะเบียนทางออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สมัครเรียนกับ มสธ.

:: ที่ไหน เวลาใด ใครก็เรียนได้ ::

สัมฤทธิบัตร

Certificate

สัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา

Graduate Certificate

ปริญญาตรี

Bachelor’s Degree

ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)

Graduate Diploma

ปริญญาโท

Master’s Degree

ปริญญาเอก

Doctoral

STOU MODULAR

เรียน MODULAR ที่ มสธ. “เพิ่มขีดความสามารถ… สร้างโอกาสที่ดีกว่า”

นักศึกษา มสธ.ลงทะเบียนเรียน

นักศึกษา มสธ. เดิมที่ต้องการลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ตามปีภาคการศึกษา

นักศึกษาระดับปริญญาตรี

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

นอกจากสมัครเรียนผ่านออนไลน์
มสธ. ยังมีช่องทางอื่นที่สามารถสมัครเรียนและชำระเงินค่าสมัครเป็นนักศึกษา ได้ดังนี้

1. สมัครทางไปรษณีย์ ในการชำระเงินค่าสมัคร ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครและใบสมัครเพื่อชำระเงินได้ที่ 

ที่ทำการไปรษณีย์ ชำระเงินผ่าน Pay at Post เท่านั้น (ยกเว้นไปรษณีย์อนุญาตเอกชน)

ร้านเซเว่นอีเลเว่น หรือจุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส (ส่งเอกสารที่ตู้ไปรษณีย์พร้อมติดแสตมป์หน้าซอง สทว.ซ.06 ให้เรียบร้อย)

2. สมัครด้วยตนเอง ได้ที่ 

ศูนย์บริการร่วมครบวงจร
ณ ที่ทำการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จังหวัดนนทบุรี

ศูนย์วิทยพัฒนาบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. ทั้ง 11 จังหวัด
ได้แก่ นนทบุรี ลำปาง สุโขทัย อุดรธานี อุบลราชธานี นครสวรรค์ จันทบุรี เพชรบุรี นครนายก นครศรีธรรมราช และ ยะลา 

3. สมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา โทรศัพท์ 0-2504-7560-4 (วันและเวลาราชการ)

ติดต่อ มสธ.