เปิดรับสมัครนักศึกษาทดลองเรียน
ระดับปริญญาตรี ภาคต้น ปีการศึกษา 2567

เริ่มรับสมัครวันที่ 1 เมษายน 2567

"ข้อมูลการรับสมัครเป็นนักศึกษา
ทดลองเรียน

ข้อมูลรายละเอียดการรับสมัคร คุณสมบัติผู้สมัคร ข้อมูลหลักสูตร...
ข้อมูล ณ วันที่ 29/3/2567

ค่าใช้จ่ายในการสมัครเป็นนักศึกษาทดลองเรียน ประกอบด้วย

  1. ค่าบำรุงการศึกษา จำนวน 500 บาท
  2. ค่าเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติเหมาจ่าย จำนวน 100 บาท
  3. ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษาทดลองเรียน จำนวน 100 บาท
  4. ค่าใช้จ่ายชุดวิชาที่ผู้สมัครเลือกลงทะเบียนเรียน อย่างน้อย 1 ชุดวิชา แต่ไม่เกิน 3 ชุดวิชา
    (ศึกษารายละเอียดอัตราค่าชุดวิชาในระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาทดลองเรียน)
รวมค่าใช้จ่ายการสมัครเรียนภาคการศึกษาแรก ประมาณ 1,800 – 4,400 บาท

ทดลองเรียนกับ มสธ.

"ลดขั้นตอน สะดวก รวดเร็ว"

Copyright © 2022 – All Rights Reserved – Sukhothai Thammathirat Open University

ผู้เข้าชม: 19,316