เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2567

เริ่มรับสมัครวันที่ 1 เมษายน 2567

นักศึกษาสมัครใหม่ภาคการศึกษาแรก ประกอบด้วย

  • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 800 บาท
  • ค่าบำรุงการศึกษา 500 บาท
  • ค่าเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติ 100 บาท
  • ค่าชุดวิชา 300 บาท และค่าเอกสารการสอน 700 บาท
   รวมเป็นเงิน 1,000 บาท ต่อ 1 ชุดวิชา
  • ค่าสื่อการศึกษา ชุดวิชาละ 100 บาท
   (เรียกเก็บเฉพาะชุดวิชาที่มีสื่อการศึกษา)

นักศึกษาลงทะเบียนภาคการศึกษาถัดไป ประกอบด้วย

  • ค่าบำรุงการศึกษา 500 บาท
  • ค่าชุดวิชา 300 บาท และค่าเอกสารการสอน 700 บาท
   รวมเป็นเงิน 1,000 บาท ต่อ 1 ชุดวิชา
  • ค่าสื่อการศึกษา ชุดวิชาละ 100 บาท
   (เรียกเก็บเฉพาะชุดวิชาที่มีสื่อการศึกษา)

หมายเหตุ ข้อมูลข้างต้นนี้เป็นการประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรเฉพาะภาคต้น และภาคปลาย โดยไม่รวมค่าวัสดุการศึกษาอื่น ๆ เช่น ดีวีดี ซีดีเสียง ซีดีมัลติมีเดีย และค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนสอบซ่อม

Download ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษา

ข้อมูลระเบียบการล่าสุดวันที่ 7 พฤษภาคม 2567

สมัครเป็นนักศึกษา มสธ.

"ลดขั้นตอน สะดวก รวดเร็ว"

รับสมัครนักศึกษาใหม่
ภาคต้น ปีการศึกษา 2567

ผู้สมัครที่ไม่มีความพร้อม หรือ ไม่สะดวกสมัครทางออนไลน์

สามารถ สมัครทางไปรษณีย์ โดยดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

 1. ศึกษา ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน
 2. Download ใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ.1)  
 3. ศึกษาวิธีการสมัครเรียน ในระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน 
 4. นำใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ.1) และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร พร้อมอัตราค่าใช้จ่าย ชำระเงินค่าสมัครและลงทะเบียนเรียน ได้ที่
    • ร้าน 7-ELEVEN ทุกสาขา หรือจุดบริการรับชำ ระเงินเคาน์เตอร์เซอร์วิส
    • ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง ด้วยบริการ Pay at Post (ยกเว้นไปรษณีย์อนุญาตเอกชน)

5. นำเอกสารการสมัครเข้าศึกษา และใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ.1) บรรจุลงในซอง ฝากส่ง ณ ที่ทำการไปรษณีย์  โดยจ่าหน้าซองดังนี้

ฝ่ายรับนักศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ข้อมูลหลักสูตร

สำหรับผู้จบวุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ม.6 และ ปวช.
ระดับ ปวท. ปวส. อนุปริญญา และระดับปริญญา

ม.3 ม.6 ปวช.
ปวท. ปวส. อนุปริญญา
ชื่อหลักสูตรโครงสร้างหรือเงื่อนไขตามวุฒิที่ใช้สมัคร

ชุดวิชารวม1

ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร (ปี)2ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร3
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    
ศิลปศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์
1) ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า20 ชุดวิชา3½ ปี26,400 บาท
 2) ปวท.15 ชุดวิชา2½ ปี18,900 บาท
 3) ปวส.14 ชุดวิชา2½ ปี17,800 บาท
 4) อนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่า12 ชุดวิชา2 ปี15,100 บาท
ศิลปศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาภาษาอังกฤษ
1) ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า23 ชุดวิชา4 ปี30,200 บาท
 2) อนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่า19 ชุดวิชา3½ ปี25,300 บาท
ศิลปศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาไทยคดีศึกษา
1) ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า21 ชุดวิชา3½ ปี27,500 บาท
 2) ปวท.15 ชุดวิชา2½ ปี18,900 บาท
 3) ปวส.14 ชุดวิชา2½ ปี17,800 บาท
 4) อนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่า12 ชุดวิชา2 ปี15,100 บาท
หลักสูตรประกาศนียบัตร    
ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพม.3 หรือ ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส.
หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง
5 ชุดวิชา1 ปี7,400 บาท
ประกาศนียบัตรวิชาศึกษาทั่วไปบุคคลทั่วไปทุกเพศ ทุกวัย โดยไม่จำกัดวุฒิใด ๆ5 ชุดวิชา1 ปี7,400 บาท
ประกาศนียบัตรวิชางานสารสนเทศม.3 หรือ ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส.
หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง
5 ชุดวิชา1 ปี7,400 บาท
ประกาศนียบัตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสารม.3 หรือ ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส.
หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง
5 ชุดวิชา1 ปี12,300 บาท
ประกาศนียบัตรวิชาภาษาเขมรม.3 หรือ ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส.
หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง
5 ชุดวิชา1 ปี7,400 บาท
ประกาศนียบัตรวิชาภาษาไทยม.3 หรือ ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส.
หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง
5 ชุดวิชา1 ปี7,400 บาท
ประกาศนียบัตรวิชาสังคมและวัฒนธรรมไทยม.3 หรือ ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส.
หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง
5 ชุดวิชา1 ปี7,400 บาท

1 แต่ละชุดวิชามีค่า 6 หน่วยกิต โปรดศึกษาโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ https://www.stou.ac.th/main/curriculums.html
2 ระยะเวลาการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรโดยจำแนกตามระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร และให้มีระยะเวลาศึกษาทั้งหมดไม่เกิน 3 เท่าของระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
3 ค่าเล่าเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขอให้ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

ชื่อหลักสูตรโครงสร้างหรือเงื่อนไขตามวุฒิที่ใช้สมัครชุดวิชารวม1ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร (ปี)2ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร3
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต    
นิเทศศาสตรบัณฑิต1) ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า20 ชุดวิชา3½ ปี33,700 บาท
 2) ปวส.18 ชุดวิชา3 ปี23,700 บาท
 3) อนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่า16 ชุดวิชา3 ปี21,500 บาท
หลักสูตรประกาศนียบัตร    
ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ม.3 หรือ ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส. หรืออนุปริญญา
หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง
5 ชุดวิชา1 ปี14,400 บาท
ประกาศนียบัตรกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดในยุคดิจิทัลม.3 หรือ ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส. หรืออนุปริญญา
หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง
5 ชุดวิชา1 ปี13,600 บาท
ประกาศนียบัตรการประกอบกิจการสื่อสารในยุคดิจิทัลม.3 หรือ ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส. หรืออนุปริญญา
หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง
5 ชุดวิชา1 ปี10,900 บาท
ประกาศนียบัตรนวัตกรรมการสื่อสารสร้างสรรค์ (พลเมืองดิจิทัล)ม.3 หรือ ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส. หรืออนุปริญญา
หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง
5 ชุดวิชา1 ปี10,900 บาท
ประกาศนียบัตรนวัตกรรมการสื่อสารสร้างสรรค์ (สุขภาวะสร้างสรรค์)ม.3 หรือ ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส. หรืออนุปริญญา
หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง
5 ชุดวิชา1 ปี10,900 บาท
ประกาศนียบัตรการสื่อสารชุมชนม.3 หรือ ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส. หรืออนุปริญญา
หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง
5 ชุดวิชา1 ปี16,000 บาท

1 แต่ละชุดวิชามีค่า 6 หน่วยกิต โปรดศึกษาโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ https://www.stou.ac.th/main/curriculums.html
2 ระยะเวลาการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรโดยจำแนกตามระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร และให้มีระยะเวลาศึกษาทั้งหมดไม่เกิน 3 เท่าของระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
3 ค่าเล่าเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขอให้ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

ชื่อหลักสูตรโครงสร้างหรือเงื่อนไขตามวุฒิที่ใช้สมัครชุดวิชารวม1ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร (ปี)2ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร3
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    
ศิลปศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกการพัฒนาเด็กปฐมวัย
1) ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า22 ชุดวิชา4 ปี26,400 บาท
 

2) อนุปริญญาทางการศึกษา

(วิชาเอกปฐมวัยศึกษา)

12 ชุดวิชา2 ปี16,100 บาท
 

3) ปวส. หรืออนุปริญญา

หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา

15 ชุดวิชา2½ ปี19,900 บาท
 4) ปริญญาตรีทางการศึกษา12 ชุดวิชา2 ปี16,100 บาท
 5) ปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น ๆ13 ชุดวิชา2½ ปี17,700 บาท

ศิลปศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

1) ปวส. หรืออนุปริญญา  หรือเทียบเท่า14 ชุดวิชา2½ ปี18,800 บาท
 2) ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา12 ชุดวิชา2 ปี16,100 บาท
ศิลปศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
1) ปวส. หรือเทียบเท่า14 ชุดวิชา2½ ปี21,300 บาท
 2) อนุปริญญา หรือเทียบเท่าปริญญาตรีทุกสาขาวิชา12 ชุดวิชา2 ปี18,600 บาท
ศิลปศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1) ปวส. หรือเทียบเท่า14 ชุดวิชา2½ ปี18,800 บาท
 2) อนุปริญญา หรือเทียบเท่าปริญญาตรีทุกสาขาวิชา12 ชุดวิชา2 ปี16,100 บาท
หลักสูตรประกาศนียบัตร    
ประกาศนียบัตรนวัตกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยม.3 หรือ ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส.
หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง
5 ชุดวิชา1 ปี7,400 บาท

ประกาศนียบัตรการพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม

ม.3 หรือ ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส.
หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง
5 ชุดวิชา1 ปี7,400 บาท
ประกาศนียบัตรผู้จัดการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุม.3 หรือ ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส.
หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง
5 ชุดวิชา1 ปี7,400 บาท

1 แต่ละชุดวิชามีค่า 6 หน่วยกิต โปรดศึกษาโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ https://www.stou.ac.th/main/curriculums.html
2 ระยะเวลาการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรโดยจำแนกตามระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร และให้มีระยะเวลาศึกษาทั้งหมดไม่เกิน 3 เท่าของระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
3 ค่าเล่าเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขอให้ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

ชื่อหลักสูตร โครงสร้างหรือเงื่อนไขตามวุฒิที่ใช้สมัคร ชุดวิชารวม1 ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร (ปี)2 ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร3
เทคโนโลยีบัณฑิต
วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง
ปวส. หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม ช่างสำรวจ วิศวกรรมการทาง วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม โดยมีพื้นความรู้เดิม ปวช. ก่อสร้าง และมีประสบการณ์การทำงานด้านที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง หรือปริญญาตรีศิลปบัณฑิต (มัณฑนศิลป์) เฉพาะสาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน หรือปริญญาตรีช่างชลประทานบัณฑิต หรือปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล) หรือสถาปัตยกรรมศาสตร์(สถาปัตยกรรมหลัก สถาปัตยกรรมภายใน ภูมิสถาปัตยกรรม) 13 ชุดวิชา 2½ ปี 24,900 บาท
บริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการจัดการ
1) ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า 20 ชุดวิชา 3½ ปี 26,400 บาท
2) ปวส. หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 14 ชุดวิชา 2½ ปี 18,800 บาท
3) ปวส. หรือเทียบเท่าที่มิใช่ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 18 ชุดวิชา 3 ปี 23,700 บาท
4) อนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 12 ชุดวิชา 2 ปี 16,100 บาท
5) อนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่าที่มิใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 16 ชุดวิชา 3 ปี 21,500 บาท
บริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการเงิน
1) ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า 20 ชุดวิชา 3½ ปี 26,400 บาท
2) ปวส. หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป
หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
14 ชุดวิชา 2½ ปี 18,800 บาท
3) ปวส. หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจที่ไม่ใช่สาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเงินและการธนาคารการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป 15 ชุดวิชา 2½ ปี 20,200 บาท
4) ปวส. หรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 18 ชุดวิชา 3 ปี 23,700 บาท
5) ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 12 ชุดวิชา 2 ปี 16,100 บาท
6) ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งที่ไม่ใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 16 ชุดวิชา 3 ปี 21,500 บาท
บริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการตลาด
1) ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า 20 ชุดวิชา 3½ ปี 26,400 บาท
2) ปวส. หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเงินและการธนาคารการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 14 ชุดวิชา 2½ ปี 18,800 บาท
3) ปวส. หรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 18 ชุดวิชา 3 ปี 23,700 บาท
4) ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 12 ชุดวิชา 2 ปี 16,100 บาท
5) ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งที่ไม่ใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์วิชาเอกการเงินและการธนาคารและวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 16 ชุดวิชา 3 ปี 21,500 บาท
บริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว
1) ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า 23 ชุดวิชา 4 ปี 40,900 บาท
2) ปวส. หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรือประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวการโรงแรมและการบริการ หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ธุรกิจบริการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 15 ชุดวิชา 2½ ปี 30,600 บาท
3) ปวส. หรือเทียบเท่าที่มิใช่ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรือประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การโรงแรมและการบริการ หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่มิใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ธุรกิจบริการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 21 ชุดวิชา 3½ ปี 38,200 บาท
4) ประกาศนียบัตร 2 ปี ของโรงเรียนการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ (I-TIM) 19 ชุดวิชา 3½ ปี 36,000 บาท
  5) ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ธุรกิจบริการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจวิชาเอกการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 13 ชุดวิชา 2½ ปี 28,400 บาท
6) ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งที่มิใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ธุรกิจบริการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจวิชาเอกการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 19 ชุดวิชา 3½ ปี 36,000 บาท
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
– วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์
– วิชาเอกการบริหารท้องถิ่นและการจัดการเมือง
– วิชาเอกการจัดการภาครัฐและเอกชน
1) ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า 20 ชุดวิชา 3½ ปี 26,400 บาท

2) ปวส. หรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ บริหารธุรกิจสาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป  หรือประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การโรงแรมและการบริการ

หรือประเภทวิชาธุรกิจการค้าต่างประเทศการจัดการงานบุคคล ธุรกิจประกันภัยธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสถานพยาบาลการประชาสัมพันธ์ และธุรกิจหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สาขาวิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์ (รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์) บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์และการบัญชีสารสนเทศศาสตร์

18 ชุดวิชา 3 ปี 23,700 บาท
3) ปวส. หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป หรือประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการ ธุรกิจท่องเที่ยว การโรงแรมและการบริการ หรือประเภทวิชาธุรกิจการค้าต่างประเทศ การจัดการงานบุคคล ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสถานพยาบาล การประชาสัมพันธ์ และธุรกิจหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ 18 ชุดวิชา 3 ปี 23,700 บาท

4) อนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์ (รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์)

บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี  ศิลปศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ หรือปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา

16 ชุดวิชา 3 ปี 21,500 บาท
บัญชีบัณฑิต 1) ม.6 หรือเทียบเท่า 21 ชุดวิชา 3½ ปี 27,500 บาท
2) ปวท. ในประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม ช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และคหกรรม หรือประเภทวิชาอื่นที่ไม่ใช่ทางพาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ และทางการบัญชี 20 ชุดวิชา 3½ ปี 26,400 บาท
3) ปวส. ในประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศิลปกรรม อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือประเภทวิชาอื่นที่ไม่ใช่ทางพาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ และทางการบัญชี 19 ชุดวิชา 3½ ปี 25,300 บาท
4) ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขาใดสาขาหนึ่งที่ไม่ใช่
ทางพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจและทางการบัญชี
17 ชุดวิชา 3 ปี 22,600 บาท
5) ปวท. ในประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจที่ไม่ใช่ทางการบัญชี 17 ชุดวิชา 3 ปี 22,600 บาท
6) ปวส. ในประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจที่ไม่ใช่ทางการบัญชี 16 ชุดวิชา 3 ปี 21,500 บาท
7) ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่าในสาขาใดสาขาหนึ่งทางพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจที่ไม่ใช่ทางการบัญชี 14 ชุดวิชา 2½ ปี 18,800 บาท
8) ปวท. ในสาขาวิชาการบัญชี 16 ชุดวิชา 3 ปี 21,500 บาท
9) ปวส. ในสาขาวิชาการบัญชี 15 ชุดวิชา 2½ ปี 19,900 บาท
10) ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาการบัญชี 13 ชุดวิชา 2½ ปี 17,700 บาท

1 แต่ละชุดวิชามีค่า 6 หน่วยกิต โปรดศึกษาโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ https://www.stou.ac.th/main/curriculums.html
2 ระยะเวลาการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรโดยจำแนกตามระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร และให้มีระยะเวลาศึกษาทั้งหมดไม่เกิน 3 เท่าของระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
3 ค่าเล่าเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขอให้ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

ชื่อหลักสูตร

โครงสร้างหรือเงื่อนไขตามวุฒิที่ใช้สมัคร

ชุดวิชารวม1

ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร (ปี)2

ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร3

นิติศาสตรบัณฑิต 1) ม.6 หรือเทียบเท่า 23 ชุดวิชา 4 ปี 30,200 บาท
  2) ปวท. 22 ชุดวิชา 4 ปี 29,100 บาท
  3) ปวส. 21 ชุดวิชา 3½ ปี 28,000 บาท
 

4) อนุปริญญาหรือเทียบเท่าหรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา

19 ชุดวิชา 3½ ปี 25,300 บาท

1 แต่ละชุดวิชามีค่า 6 หน่วยกิต โปรดศึกษาโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ https://www.stou.ac.th/main/curriculums.html
2 ระยะเวลาการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรโดยจำแนกตามระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร และให้มีระยะเวลาศึกษาทั้งหมดไม่เกิน 3 เท่าของระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
3 ค่าเล่าเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขอให้ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

ชื่อหลักสูตร โครงสร้างหรือเงื่อนไขตามวุฒิที่ใช้สมัคร ชุดวิชารวม1 ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร (ปี)2 ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร3
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน
1) ม.6 หรือเทียบเท่า 23 ชุดวิชา 4 ปี 38,900 บาท
  2) ปวท. 22 ชุดวิชา 4 ปี 37,800 บาท
  3) ปวส. 21 ชุดวิชา 3½ ปี 36,700 บาท
  4) ประกาศนียบัตรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรับจากผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)และศึกษาในหลักสูตร 1 ปี (เช่น ป.ผู้ช่วยทันตแพทย์ ป.ผู้ช่วยเภสัชกร ป.ผู้ช่วยแพทย์ ป.ผดุงครรภ์อนามัย ป.พนักงานอนามัย ป.พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์) 22 ชุดวิชา 4 ปี 37,800 บาท
  5) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งรับจากผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และศึกษาในหลักสูตร 1 ปี 21 ชุดวิชา 3½ ปี 33,400 บาท
  6) ประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งรับจากผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)และศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี (เช่น รังสีเทคนิค เซลล์วิทยา พยาธิวิทยา พยาธิวิทยาคลินิก โลหิตวิทยาและธนาคารเลือด หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) หรือประกาศนียบัตร หรืออนุปริญญาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เป็นงานสนับสนุนซึ่งรับจากผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี (เช่น เวชระเบียน โสตทัศนศึกษา โสตทัศนูปกรณ์ ส่งเสริมสุขภาพสุขศึกษา หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) หรือประกาศนียบัตร หรืออนุปริญญาทางการแพทย์แผนไทยหรือเทียบเคียง ซึ่งรับจากผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือประกาศนียบัตร หรืออนุปริญญาทางสาธารณสุขศาสตร์แต่ไม่ใช่สาธารณสุขศาสตร์โดยตรง ซึ่งรับจากผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี (เช่น ทันตาภิบาล ทันตสาธารณสุข  เจ้าพนักงานเภสัชกรรม เทคนิคเภสัชกรรม)  หรือปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ (เช่น วิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรืออื่นๆ) 18 ชุดวิชา 3 ปี 32,400 บาท
  7) ประกาศนียบัตรทางการพยาบาล หรือประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทางเวชกิจฉุกเฉิน หลักสูตร 2 ปี ซึ่งรับจากผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 17 ชุดวิชา 3 ปี 28,000 บาท
  8) ประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทางสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งรับจากผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี (เช่นสาธารณสุขชุมชน พนักงานอนามัยนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่าทหารแพทย์หรือเทียบเคียง) 12 ชุดวิชา 2 ปี 21,500 บาท
  9) ปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีทางด้านสังคมศาสตร์ หรือเทียบเคียง 19 ชุดวิชา 3½ ปี 34,000 บาท
  10) ปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่หลักสูตรไม่มีการเรียนและฝึกปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในชุมชน (เช่น สัตวแพทย์ เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด รังสีเทคนิค หรืออื่น ๆ) หรือปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีด้านแพทย์แผนไทย หรือเทียบเคียง 15 ชุดวิชา 2½ ปี 28,600 บาท
  11) ปริญญาตรีทางการพยาบาลหรือสูงกว่าหรือปริญญาตรีหรือสูงกว่าทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เช่น แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ เภสัชกรรม ส่งเสริมสุขภาพ สุขศึกษา หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) 12 ชุดวิชา 2 ปี 21,500 บาท
  12) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือวิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม 12 ชุดวิชา 2 ปี 22,000 บาท
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต 1) ม.6 สายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า 24 ชุดวิชา 4 ปี 126,300 บาท
  2) ปวส. หรืออนุปริญญาทางด้านการแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 15 ชุดวิชา 2½ ปี 83,000 บาท
  3) ปริญญาตรีทางด้านการแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 12 ชุดวิชา 2 ปี 61,900 บาท
  4) ปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือสูงกว่า 17 ชุดวิชา 3 ปี 111,000 บาท
  5) ปริญญาตรีสาขาอื่นหรือสูงกว่าที่มิใช่ทางด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ 19 ชุดวิชา 3½ ปี 120,300 บาท
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตร์ หรือปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์ หรือปริญญาตรีการแพทย์แผนไทย หรือปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ หรือปริญญาตรีครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือปริญญาตรีอุตสาหกรรมศาสตร์ หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ทุกสาขาวิชา หรือปริญญาตรีเทคโนโลยี 13 ชุดวิชา 2½ ปี 24,700 บาท

1 แต่ละชุดวิชามีค่า 6 หน่วยกิต โปรดศึกษาโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ https://www.stou.ac.th/main/curriculums.html
2 ระยะเวลาการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรโดยจำแนกตามระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร และให้มีระยะเวลาศึกษาทั้งหมดไม่เกิน 3 เท่าของระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
3 ค่าเล่าเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขอให้ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

ชื่อหลักสูตรโครงสร้างหรือเงื่อนไขตามวุฒิที่ใช้สมัครชุดวิชารวม1ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร (ปี)2  ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร3
พยาบาลศาสตรบัณฑิต

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์(สาธารณสุขชุมชน) หรือประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์(สาธารณสุขชุมชน) หรือประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ หรือประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานสาธารณสุข(พนักงานอนามัย) หรืออนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หรือสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน)

21 ชุดวิชา3½ ปี64,200 บาท

1 แต่ละชุดวิชามีค่า 6 หน่วยกิต โปรดศึกษาโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ https://www.stou.ac.th/main/curriculums.html
2 ระยะเวลาการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรโดยจำแนกตามระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร และให้มีระยะเวลาศึกษาทั้งหมดไม่เกิน 3 เท่าของระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
3 ค่าเล่าเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขอให้ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

ชื่อหลักสูตร

โครงสร้างหรือเงื่อนไขตามวุฒิที่ใช้สมัคร

ชุดวิชารวม1

ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร (ปี)2

ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร3

เศรษฐศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์

1) ม.6 หรือเทียบเท่า21 ชุดวิชา3½ ปี27,500 บาท
 2) ปวท. หรือเทียบเท่า18 ชุดวิชา3 ปี23,700 บาท
 3) ปวส. หรือเทียบเท่า17 ชุดวิชา3 ปี22,600 บาท
 

4) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง

15 ชุดวิชา2½ ปี19,900 บาท

เศรษฐศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

1) ม.6 หรือเทียบเท่า21 ชุดวิชา3½ ปี27,500 บาท
 

2) ปวท. หรือเทียบเท่าประเภทวิชาบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา

18 ชุดวิชา3 ปี23,700 บาท
 

3) ปวส. หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาการบัญชีการตลาด การเลขานุการ การจัดการการขายการโฆษณา การเงินและการธนาคาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และการบริหารงานบุคคล

15 ชุดวิชา2½ ปี19,900 บาท
 

4) อนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ

13 ชุดวิชา2½ ปี17,700 บาท

1 แต่ละชุดวิชามีค่า 6 หน่วยกิต โปรดศึกษาโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ https://www.stou.ac.th/main/curriculums.html
2 ระยะเวลาการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรโดยจำแนกตามระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร และให้มีระยะเวลาศึกษาทั้งหมดไม่เกิน 3 เท่าของระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
3 ค่าเล่าเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขอให้ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

ชื่อหลักสูตรโครงสร้างหรือเงื่อนไขตามวุฒิที่ใช้สมัครชุดวิชารวม1ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร (ปี)2  ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร3

วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยุกต์

1) ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า21 ชุดวิชา3½ ปี31,700 บาท
 

2) ปวท. หรือเทียบเท่าประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ศิลปหัตถกรรมประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา ประเภทวิชาเกษตรกรรม ทุกสาขาวิชา ยกเว้นสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร และประเภทวิชาคหกรรมทุกสาขาวิชา ยกเว้นสาขาวิชาธุรกิจคหกรรม การบริหารงาน คหกรรมศาสตร์ และอาหารและโภชนาการ

20 ชุดวิชา3½ ปี30,600 บาท
 

3) ปวท. หรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม ในสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ประเภทวิชาคหกรรมในสาขาวิชาธุรกิจคหกรรม การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ และอาหารและโภชนาการ

16 ชุดวิชา3 ปี25,700 บาท
 

4) ปวส. หรือเทียบเท่าประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศิลปกรรม อุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี พาณิชยนาวี หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าทางด้านพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศิลปกรรม ประเภทวิชาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ ประมง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประเภทวิชาคหกรรมทุกสาขาวิชา ยกเว้นสาขาวิชาธุรกิจคหกรรมการบริหารงาน คหกรรมศาสตร์ และอาหารและโภชนาการ ประเภทวิชาเกษตรกรรมทุกสาขาวิชา ยกเว้นสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่ทางด้านวิทยาศาสตร์ อาหารและโภชนาการ

19 ชุดวิชา3½ ปี29,500 บาท
 

5) ปวส. หรือเทียบเท่าประเภทวิชาคหกรรมในสาขาวิชาธุรกิจคหกรรม การบริหารงาน คหกรรมศาสตร์ และอาหารและโภชนาการ และประเภทวิชาเกษตรกรรมในสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรหรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าทางด้านวิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ

15 ชุดวิชา2½ ปี24,100 บาท
 

6) ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขาอื่นที่ไม่ใช่ทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือวิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ

17 ชุดวิชา3 ปี26,300 บาท
 

7) ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์

15 ชุดวิชา2½ ปี24,100 บาท
 

8) ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าทางด้านวิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ

13 ชุดวิชา2½ ปี21,900 บาท

ศิลปศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

1) ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า20 ชุดวิชา3½ ปี26,400 บาท
 2) ปวท.15 ชุดวิชา2½ ปี19,900 บาท
 

3) อนุปริญญา หรือ ปวส. หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา

14 ชุดวิชา2½ ปี18,800 บาท
 4) ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่า12 ชุดวิชา2 ปี16,100 บาท

1 แต่ละชุดวิชามีค่า 6 หน่วยกิต โปรดศึกษาโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ https://www.stou.ac.th/main/curriculums.html
2 ระยะเวลาการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรโดยจำแนกตามระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร และให้มีระยะเวลาศึกษาทั้งหมดไม่เกิน 3 เท่าของระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
3 ค่าเล่าเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขอให้ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

ชื่อหลักสูตร

โครงสร้างหรือเงื่อนไขตามวุฒิที่ใช้สมัคร

ชุดวิชารวม1

ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร (ปี)2

ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร3

รัฐศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาการเมืองการปกครอง


1) ม.6 หรือเทียบเท่า

23 ชุดวิชา

4 ปี

30,200 บาท
แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 2) ปวท. 22 ชุดวิชา 4 ปี 29,100 บาท
  3) ปวส. 21 ชุดวิชา 3½ ปี 27,500 บาท
  4) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 20 ชุดวิชา 3½ ปี 26,400 บาท
  5) ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 19 ชุดวิชา 3½ ปี 25,300 บาท

1 แต่ละชุดวิชามีค่า 6 หน่วยกิต โปรดศึกษาโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ https://www.stou.ac.th/main/curriculums.html
2 ระยะเวลาการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรโดยจำแนกตามระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร และให้มีระยะเวลาศึกษาทั้งหมดไม่เกิน 3 เท่าของระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
3 ค่าเล่าเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขอให้ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

ชื่อหลักสูตร

โครงสร้างหรือเงื่อนไขตามวุฒิที่ใช้สมัคร

ชุดวิชารวม1

ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร (ปี)2

ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร3

เกษตรศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร


1) ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

20 ชุดวิชา

3½ ปี

26,400 บาท
 

2) ปวท. หรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม หรือประเภทวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

15 ชุดวิชา2½ ปี19,900 บาท
 

3) ปวท. หรือเทียบเท่าที่มิใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรม

16 ชุดวิชา3 ปี21,500 บาท
 

4) ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า ประเภทวิชาเกษตรกรรม หรือประเภทวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม

14 ชุดวิชา2½ ปี18,800 บาท
 

5) ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าที่มิใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรม

15 ชุดวิชา2½ ปี19,900 บาท
 

6) ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม หรือประเภทวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

12 ชุดวิชา2 ปี16,100 บาท
 

7) ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มิใช่ทางการเกษตร

13 ชุดวิชา2½ ปี17,700 บาท

เกษตรศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช


1) ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

21 ชุดวิชา

3½ ปี

32,900 บาท
 

2) ปวส. หรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าทางการเกษตร

14 ชุดวิชา2½ ปี21,500 บาท
 

3) ปวส. หรือเทียบเท่าที่มิใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรม หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่มิใช่ทางการเกษตร

15 ชุดวิชา2½ ปี25,300 บาท
 4) ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางการเกษตร12 ชุดวิชา2 ปี18,800 บาท
 

5) ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นๆ ที่มิใช่ทางการเกษตร

14 ชุดวิชา2½ ปี24,200 บาท

เกษตรศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์

1) ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า21 ชุดวิชา3½ ปี30,600 บาท
 

2) ปวส. หรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าทางการเกษตร

14 ชุดวิชา2½ ปี21,900 บาท
 

3) ปวส. หรือเทียบเท่าที่มิใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรม หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่มิใช่ทางการเกษตร

15 ชุดวิชา2½ ปี23,000 บาท
 4) ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางการเกษตร12 ชุดวิชา2 ปี19,200 บาท
 

5) ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นๆ ที่มิใช่ทางการเกษตร

14 ชุดวิชา2½ ปี21,900 บาท

เกษตรศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

1) ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า21 ชุดวิชา3½ ปี27,500 บาท
 

2) ประกาศนียบัตรวิชาการป่าไม้ หรืออนุปริญญาทางวนศาสตร์หรือเทียบเท่า

14 ชุดวิชา2½ ปี18,800 บาท
 

3) ปวส. หรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าทางเกษตรศาสตร์ เกษตรกรรม หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มิใช่ทางด้านวนศาสตร์

14 ชุดวิชา2½ ปี18,800 บาท
 

4) ปวส. หรือเทียบเท่า ที่มิใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรม หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นๆ ที่มิใช่ทางการเกษตร

15 ชุดวิชา2½ ปี19,900 บาท
 5) ปริญญาตรีทางวนศาสตร์หรือเทียบเท่า12 ชุดวิชา2 ปี16,100 บาท
 

6) ปริญญาตรีทางเกษตรศาสตร์หรือเทียบเท่าทางด้านการเกษตรกรรม

12 ชุดวิชา2 ปี16,100 บาท
 

7) ปริญญาตรีด้านอื่นๆ ที่มิใช่ทางด้านการป่าไม้และการเกษตร

14 ชุดวิชา2½ ปี18,800 บาท

เกษตรศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกธุรกิจการเกษตรและการประกอบการ

1) ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า21 ชุดวิชา3½ ปี28,900 บาท
 

2) ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าทางการเกษตร และบริหารธุรกิจ

14 ชุดวิชา2½ ปี20,200 บาท
 

3) ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าที่มิใช่ทางการเกษตร และบริหารธุรกิจ

16 ชุดวิชา3 ปี22,900 บาท
 

4) ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางการเกษตรและบริหารธุรกิจ

12 ชุดวิชา2 ปี17,500 บาท
 

5) ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นๆที่มิใช่ทางการเกษตร บริหารธุรกิจ

14 ชุดวิชา2½ ปี20,200 บาท

บริหารธุรกิจบัณฑิต
แขนงวิชาสหกรณ์และธุรกิจชุมชน


1) ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

22 ชุดวิชา

4 ปี

29,100 บาท
 

2) ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาพาณิชยกรรม การเงิน การบัญชีเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจ

14 ชุดวิชา2½ ปี18,800 บาท
 

3) ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าที่มิใช่ในสาขาวิชาพาณิชยกรรม การเงิน การบัญชีเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจ

15 ชุดวิชา2½ ปี19,900 บาท
 

4) ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาพาณิชยกรรม การเงิน การบัญชีเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจ

12 ชุดวิชา2 ปี16,100 บาท
 

5) ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าที่มิใช่ในสาขาวิชาพาณิชยกรรม การเงิน การบัญชีเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจ

13 ชุดวิชา2½ ปี17,700 บาท
หลักสูตรประกาศนียบัตร    
ประกาศนียบัตรส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

ม.3 หรือ ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส. หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง

5 ชุดวิชา1 ปี7,400 บาท
ประกาศนียบัตรบริหารธุรกิจสหกรณ์และธุรกิจชุมชน

ม.3 หรือ ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส. หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง

5 ชุดวิชา1 ปี7,400 บาท

ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตพืชไร่และพืชอาหารสัตว์เชิงธุรกิจ

ม.3 หรือ ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส. หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง

5 ชุดวิชา1 ปี7,400 บาท

ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตไม้ประดับและภูมิทัศน์เชิงธุรกิจ

ม.3 หรือ ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส. หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง

5 ชุดวิชา1 ปี7,400 บาท

ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตผักในระบบเกษตรอัจฉริยะ

ม.3 หรือ ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส. หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง

5 ชุดวิชา1 ปี7,400 บาท

ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตไม้ผลในระบบเกษตรอัจฉริยะ

ม.3 หรือ ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส. หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง

5 ชุดวิชา1 ปี7,400 บาท

1 แต่ละชุดวิชามีค่า 6 หน่วยกิต โปรดศึกษาโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ https://www.stou.ac.th/main/curriculums.html
2 ระยะเวลาการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรโดยจำแนกตามระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร และให้มีระยะเวลาศึกษาทั้งหมดไม่เกิน 3 เท่าของระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
3 ค่าเล่าเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขอให้ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

ชื่อหลักสูตร

โครงสร้างหรือเงื่อนไขตามวุฒิที่ใช้สมัคร

ชุดวิชารวม1

ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร (ปี)2

ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร3

วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ

 1) ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

21 ชุดวิชา

3½ ปี

33,280 บาท

 

2) ปวส. หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม หรืออนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ หรือในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง จากวิทยาลัยชุมชน

14 ชุดวิชา 2½ ปี 24,580 บาท
 

3) ปวส. หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่ทางด้านอุตสาหกรรม

17 ชุดวิชา 3 ปี 28,380 บาท
 

4) ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม

12 ชุดวิชา 2 ปี 21,880 บาท
 

5) ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่สาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม

15 ชุดวิชา 2½ ปี 25,680 บาท

วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และการจัดการผลิตภัณฑ์

1) ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า 21 ชุดวิชา 3½ ปี 27,500 บาท
 

2) ปวส. หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม หรืออนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ หรือในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง จากวิทยาลัยชุมชน

14 ชุดวิชา 2½ ปี 18,800 บาท
 

3) ปวส. หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่ทางด้านอุตสาหกรรม

17 ชุดวิชา 3 ปี 22,600 บาท
 

4) ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม

12 ชุดวิชา 2 ปี 16,100 บาท
 

5) ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่สาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม

15 ชุดวิชา 2½ ปี 19,900 บาท

วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์

1) ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า 21 ชุดวิชา 3½ ปี 32,800 บาท
 

2) ปวส. หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรืออนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากวิทยาลัยชุมชน

14 ชุดวิชา 2½ ปี 29,500 บาท
 

3) ปวส. หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

17 ชุดวิชา 3 ปี 33,300 บาท
 

4) ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

12 ชุดวิชา 2 ปี 26,800 บาท
 

5) ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

15 ชุดวิชา 2½ ปี 30,600 บาท

วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกวิทยาการข้อมูล

1) ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า 21 ชุดวิชา 3½ ปี 38,300 บาท
 

2) ปวส. หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรืออนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากวิทยาลัยชุมชน

14 ชุดวิชา 2½ ปี 29,600 บาท
 

3) ปวส. หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

17 ชุดวิชา 3 ปี 33,400 บาท
 

4) ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

12 ชุดวิชา 2 ปี 26,900 บาท
 

5) ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

15 ชุดวิชา 2½ ปี 30,700 บาท

วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1) ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า 21 ชุดวิชา 3½ ปี 33,900 บาท
 

2) ปวส. หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรืออนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากวิทยาลัยชุมชน

14 ชุดวิชา 2½ ปี 25,200 บาท
 

3) ปวส. หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

17 ชุดวิชา 3 ปี 29,000 บาท
 

4) ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

12 ชุดวิชา 2 ปี 22,500 บาท
 

5) ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

15 ชุดวิชา 2½ ปี 26,300 บาท
หลักสูตรประกาศนียบัตร        
ประกาศนียบัตรเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

ม.3 หรือ ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส. หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง

5 ชุดวิชา 1 ปี 18,100 บาท
ประกาศนียบัตรการโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ม.3 หรือ ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส. หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง

5 ชุดวิชา 1 ปี 18,100 บาท

1 แต่ละชุดวิชามีค่า 6 หน่วยกิต โปรดศึกษาโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ https://www.stou.ac.th/main/curriculums.html
2 ระยะเวลาการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรโดยจำแนกตามระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร และให้มีระยะเวลาศึกษาทั้งหมดไม่เกิน 3 เท่าของระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
3 ค่าเล่าเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขอให้ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

สอบถามรายละเอียดการสมัครนักศึกษา/ผู้เรียน

มสธ. รับสมัครนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ทุกระดับการศึกษา สะดวก รวดเร็ว ในแบบ มสธ. “Next Normal”

" มสธ. ที่ไหน เวลาใด ใครก็เรียนได้ "

Copyright © 2021 – All Rights Reserved – Sukhothai Thammathirat Open University

ผู้เข้าชม: 52,484