เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566

ขยายเวลาการรับสมัคร
ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

จำแนกตามวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร

นักศึกษาสมัครใหม่ภาคการศึกษาแรก ประกอบด้วย

  • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 800 บาท
  • ค่าบำรุงการศึกษา 500 บาท
  • ค่าเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติ 100 บาท
  • ค่าชุดวิชา 300 บาท และ
   ค่าวัสดุการศึกษา(เอกสารการสอน) 700 บาท
   รวมเป็นเงิน 1000 ต่อ 1 ชุดวิชา

นักศึกษาลงทะเบียนภาคการศึกษาถัดไป ประกอบด้วย

  • ค่าบำรุงการศึกษา 500 บาท
  • ค่าชุดวิชา 300 บาท และ
   ค่าวัสดุการศึกษา (เอกสารการสอน) 700 บาท
   รวมเป็นเงิน 1000 ต่อ 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ ข้อมูลข้างต้นนี้เป็นการประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรเฉพาะภาคต้น และภาคปลาย โดยไม่รวมค่าวัสดุการศึกษาอื่น ๆ เช่น ดีวีดี ซีดีเสียง ซีดีมัลติมีเดีย และค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนสอบซ่อม

Download ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษา

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566

สมัครเป็นนักศึกษา มสธ.

รับสมัครนักศึกษาใหม่
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566

"ลดขั้นตอน สะดวก รวดเร็ว"

ผู้สมัครที่ไม่มีความพร้อม หรือ ไม่สะดวกสมัครทางออนไลน์

สามารถ สมัครทางไปรษณีย์ โดยดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

 1. ศึกษา ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน
 2. Download ใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ.1)  
 3. ศึกษาวิธีการสมัครเรียน ในระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน 
 4. นำใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ.1) และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร พร้อมอัตราค่าใช้จ่าย ชำระเงินค่าสมัครและลงทะเบียนเรียน ได้ที่
    • ร้าน 7-ELEVEN ทุกสาขา หรือจุดบริการรับชำ ระเงินเคาน์เตอร์เซอร์วิส
    • ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง ด้วยบริการ Pay at Post (ยกเว้นไปรษณีย์อนุญาตเอกชน)

5. นำเอกสารการสมัครเข้าศึกษา และใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ.1) บรรจุลงในซอง ฝากส่ง ณ ที่ทำการไปรษณีย์  โดยจ่าหน้าซองดังนี้

ฝ่ายรับนักศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ข้อมูลหลักสูตร

สำหรับผู้จบวุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ม.6 และ ปวช.

ม.3 ม.6 ปวช.
ชื่อหลักสูตร โครงสร้างหรือเงื่อนไขวุฒิที่ใช้สมัคร :ชุดวิชารวม/ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร (ปี)ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร*
* ค่าเล่าเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขอให้ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
⊕ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์


ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

20 ชุดวิชา
3½ ปี
25,400 บาท

ศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาไทยคดีศึกษา


ม.6 หรือเทียบเท่า

21 ชุดวิชา
3½ ปี
26,400 บาท
⊕ หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ


ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า

5 ชุดวิชา
1 ปี
6,900 บาท
ประกาศนียบัตรวิชาศึกษาทั่วไป
ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
5 ชุดวิชา
1 ปี
6,900 บาท

ประกาศนียบัตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร


ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า

5 ชุดวิชา
1 ปี
11,800 บาท

ประกาศนียบัตรวิชาภาษาเขมร


ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า

5 ชุดวิชา
1 ปี
6,900 บาท

ประกาศนียบัตรวิชาภาษาไทย


ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

5 ชุดวิชา
1 ปี
6,900 บาท

ประกาศนียบัตรวิชาสังคมและวัฒนธรรมไทย


ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

5 ชุดวิชา
1 ปี
6,900 บาท
ชื่อหลักสูตร โครงสร้างหรือเงื่อนไขวุฒิที่ใช้สมัครชุดวิชารวม/ระยะเวลาการศึกษา
ตลอดหลักสูตร(ปี)
ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร*
* ค่าเล่าเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขอให้ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
⊕ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
นิเทศศาสตรบัณฑิต
ม.6 หรือเทียบเท่า
21 ชุดวิชา
3½ ปี
33,400 บาท
⊕ หลักสูตรประกาศนียบัตร
ประกาศนียบัตรการสื่อสารชุมชน
ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
5 ชุดวิชา
1 ปี
15,000 บาท
ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์
ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า
5 ชุดวิชา
1 ปี
13,900 บาท

ชื่อหลักสูตร โครงสร้างหรือเงื่อนไข
วุฒิที่ใช้สมัคร

ชุดวิชารวม/ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร(ปี)

ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร*
* ค่าเล่าเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขอให้ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

⊕ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการพัฒนาเด็กปฐมวัย


ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

22 ชุดวิชา
4 ปี
27,900 บาท

ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 
⊕ หลักสูตรประกาศนัยบัตร

ประกาศนียบัตรผู้จัดการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ


ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่าหรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

5 ชุดวิชา
1 ปี
7,900 บาท
ชื่อหลักสูตร โครงสร้างหรือเงื่อนไขวุฒิที่ใช้สมัคร ชุดวิชารวม/ระยะเวลากศึกษาตลอดหลักสูตร(ปี) ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร*
* ค่าเล่าเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขอให้ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
⊕ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต บัญชีบัณฑิต และ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีบัณฑิต วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง (ต่อเนื่อง)

 

บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ


ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

22 ชุดวิชา
4 ปี
27,900 บาท

บริหารธุรกิจบัณฑิต (วิชาเอกการเงิน)


ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

23 ชุดวิชา
4 ปี
28,900 บาท

บริหารธุรกิจบัณฑิต (วิชาเอกการตลาด)


ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

22 ชุดวิชา
4 ปี
27,900 บาท

บริหารธุรกิจบัณฑิต (วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว)


ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

24 ชุดวิชา
4 ปี
40,000 บาท

บัญชีบัณฑิต


ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

21 ชุดวิชา
4 ปี
26,900 บาท

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต


ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

20 ชุดวิชา
3½ ปี
25,400 บาท
ชื่อหลักสูตร โครงสร้างหรือเงื่อนไขวุฒิที่ใช้สมัครชุดวิชารวม/ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร (ปี)ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร*
* ค่าเล่าเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขอให้ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
⊕ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

นิติศาสตรบัณฑิต


ม.6 หรือเทียบเท่า

23 ชุดวิชา
4 ปี
28,900 บาท
ชื่อหลักสูตร โครงสร้างหรือเงื่อนไขวุฒิที่ใช้สมัครชุดวิชารวม/ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร (ปี)ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร*
* ค่าเล่าเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขอให้ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
⊕ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน


ม.6 หรือเทียบเท่า ประกาศนียบัตรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ยกเว้น ป.ผู้ช่วยพยาบาล) ซึ่งรับจากผู้สำาเร็จการศึกษาประโยค มัธยมศึกษาตอนปลายและศึกษาในหลักสูตร 1 ปี หรือรับจากผู้สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษา ตอนต้นและศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี [เช่น ป.วิชาผู้ช่วยทันตแพทย์ ป.ผู้ช่วยเภสัชกร ป.ผู้ช่วยแพทย์ ป.ผดุงครรภ์อนามัย ป.วิชาเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (พนักงานอนามัยจบก่อนปี 2525) ป.พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตร 1 ปี หรือปีที่ 1]

24 ชุดวิชา
4 ปี
40,100 บาท

วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัยการแพทย์แผนไทยบัณฑิต


ม.6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า

24 ชุดวิชา
4 ปี
111,000 บาท
ชื่อหลักสูตร โครงสร้างหรือเงื่อนไขวุฒิที่ใช้สมัครชุดวิชารวม/ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร (ปี)ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร*
* ค่าเล่าเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขอให้ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
⊕ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตรบัณฑิต (วิชาเอกเศรษฐศาสตร์)


ม.6 หรือเทียบเท่า

21 ชุดวิชา
3½ ปี
26,400 บาท

เศรษฐศาสตรบัณฑิต (วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)


ม.​6 หรือเทียบเท่า

21 ชุดวิชา
3½ ปี
26,400 บาท
ชื่อหลักสูตร โครงสร้างหรือเงื่อนไขวุฒิที่ใช้รับสมัครชุดวิชารวม/ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร (ปี)ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร*
* ค่าเล่าเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขอให้ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
⊕ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยุกต์


ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

21 ชุดวิชา
3½ ปี
30,300 บาท

ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว


ม.6 หรือเทียบเท่า

20 ชุดวิชา
4 ปี
25,900 บาท

ชื่อหลักสูตร โครงสร้างหรือเงื่อนไขวุฒิที่ใช้สมัคร

ชุดวิชารวม/ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร (ปี)ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร*
* ค่าเล่าเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขอให้ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
⊕ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการเมืองการปกครอง


ม.6 หรือเทียบเท่า

23 ชุดวิชา


4 ปี

28,900 บาท

รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ


ม.6 หรือเทียบเท่า

23 ชุดวิชา


4 ปี

28,900 บาท
ชื่อหลักสูตร โครงสร้างหรือเงื่อนไขวุฒิที่ใช้สมัครชุดวิชารวม/ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร(ปี)ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร*
* ค่าเล่าเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขอให้ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
⊕ หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต และ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

เกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร (วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม)


ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา

24 ชุดวิชา
4 ปี
30,100 บาท

เกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร (วิชาเอกธุรกิจการเกษตร)


ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา

24 ชุดวิชา
4 ปี
29,900 บาท

บริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาสหกรณ์


ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา

22 ชุดวิชา
4 ปี
27,900 บาท
⊕ หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร


ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

5 ชุดวิชา
1 ปี
6,900 บาท

ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์


ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

5 ชุดวิชา
1 ปี
6,900 บาท

ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม


ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่าหรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

5 ชุดวิชา
1 ปี
6,900 บาท

ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ


ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่าหรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

5 ชุดวิชา
1 ปี
6,900 บาท

ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ


ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

5 ชุดวิชา
1 ปี
6,900 บาท

ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตผักเชิงธุรกิจ


ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่าหรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

5 ชุดวิชา
1 ปี
6,900 บาท

ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตผักเชิงธุรกิจ


ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่าหรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

5 ชุดวิชา
1 ปี
6,900 บาท

ประกาศนียบัตรบริหารธุรกิจสหกรณ์และธุรกิจชุมชน


ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่าหรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

5 ชุดวิชา
1 ปี
6,900 บาท
ชื่อหลักสูตร โครงสร้างหรือเงื่อนไขวุฒิที่ใช้สมัครชุดวิชารวม/ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร (ปี)ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร*
* ค่าเล่าเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขอให้ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
⊕ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีารสนเทศและการสื่อสาร, วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์)


ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

24 ชุดวิชา

4 ปี

33,700 บาท

วิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ,  วิชาเอกเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และการจัดการผลิตภัณฑ์)


ม.6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

21 ชุดวิชา
3½ ปี
34,700 บาท
⊕ หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์


ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

5 ชุดวิชา
1 ปี

6,900 บาท

ประกาศนียบัตรการโปรแกรมคอมพิวเตอร์


ม.6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

5 ชุดวิชา
1 ปี
6,900 บาท  

ข้อมูลหลักสูตร

สำหรับผู้จบวุฒิการศึกษาระดับ ปวท. ปวส. และ อนุปริญญา

ปวท. ปวส. อนุปริญญา
ชื่อหลักสูตร โครงสร้างหรือเงื่อนไขวุฒิที่ใช้สมัครชุดวิชารวม/ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร(ปี)ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร*
* ค่าเล่าเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขอให้ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
⊕ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์


ปวท. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ศิลปหัตถกรรม

15 ชุดวิชา
2-2½ ปี
19,400 บาท
 ปวท. ประเภทวิชาช่าง อุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม15 ชุดวิชา
2-2½ ปี
19,400 บาท
 ปวส. ประเภทวิชาพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศิลปกรรม14 ชุดวิชา
2-2½ ปี
18,400 บาท
 ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร14 ชุดวิชา
2-2½ ปี
18,400 บาท
 อนุปริญญา12 ชุดวิชา
2-2½ ปี
15,900 บาท
ศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาไทยคดีศึกษา
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
12 ชุดวิชา
2 ปี
15,900 บาท
⊕ หลักสูตรประกาศนียบัตร
ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ
อนุปริญญา
5 ชุดวิชา
1 ปี
6,900 บาท
ประกาศนียบัตรวิชาศึกษาทั่วไป
ปวท. หรือเทียบเท่า
5 ชุดวิชา
1 ปี
6,900 บาท
 ปวส. หรือเทียบเท่า5 ชุดวิชา
1 ปี
6,900 บาท
 อนุปริญญา5 ชุดวิชา
1 ปี
6,900 บาท

ประกาศนียบัตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร


อนุปริญญา

5 ชุดวิชา
1 ปี
11,800 บาท

ประกาศนียบัตรวิชาภาษาเขมร


อนุปริญญา

5 ชุดวิชา
1 ปี
6,900 บาท

ประกาศนียบัตรวิชาภาษาไทย


ปวท. หรือเทียบเท่า หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า

5 ชุดวิชา
1 ปี
6,900 บาท

ประกาศนียบัตรวิชาสังคมและวัฒนธรรมไทย


ปวท. หรือเทียบเท่า หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า

5 ชุดวิชา
1 ปี
6,900 บาท
ชื่อหลักสูตร โครงสร้างหรือเงื่อนไขวุฒิที่ใช้สมัครชุดวิชารวม/ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร(ปี)ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร*
* ค่าเล่าเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขอให้ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
⊕ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

นิเทศศาสตรบัณฑิต


ปวส. ประเภทวิชาพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศิลปกรรม

19 ชุดวิชา
3-3½ ปี
31,400 บาท
ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร17 ชุดวิชา
3-3½ ปี
29,400 บาท
 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า17 ชุดวิชา
3-3½ ปี
29,400 บาท
⊕ หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรการสื่อสารชุมชน


ปวส. ทุกสาขาวิชาหรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า

5 ชุดวิชา
1 ปี
15,000 บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์


อนุปริญญา หรือเทียบเท่า

5 ชุดวิชา
1 ปี
13,900 บาท
ชื่อหลักสูตร โครงสร้างหรือเงื่อนไขวุฒิที่ใช้สมัครชุดวิชารวม/ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร(ปี)ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร*
* ค่าเล่าเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขอให้ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
⊕ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการพัฒนาเด็กปฐมวัย
อนุปริญญาทางการศึกษา (วิชาเอกปฐมวัยศึกษา)12 ชุดวิชา
2-2½ ปี
15,900 บาท
ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา15 ชุดวิชา
2-2½ ปี
19,400 บาท
ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
ปวส. ประเภทวิชาพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว และศิลปกรรม14 ชุดวิชา
2-2½ ปี
18,400 บาท
ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร14 ชุดวิชา
2-2½ ปี
18,400 บาท
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า14 ชุดวิชา
2-2½ ปี
17,400 บาท
ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปวส. ประเภทวิชาพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว และศิลปกรรม14 ชุดวิชา
2-2½ ปี
20,800 บาท
ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร14 ชุดวิชา
2-2½ ปี
20,800 บาท
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า14 ชุดวิชา
2-2½ ปี
20,800 บาท
ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ปวส. ประเภทวิชาพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศิลปกรรม หรือประเภทวิชาที่เกี่ยวข้อง14 ชุดวิชา
2-2½ ปี
18,400 บาท
ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือประเภทวิชาที่เกี่ยวข้อง14 ชุดวิชา
2-2½ ปี
18,400 บาท
 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า12 ชุดวิชา
2-2½ ปี
18,800 บาท
⊕ หลักสูตรประกาศนียบัตร
ประกาศนียบัตรผู้จัดการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ
ปวส. หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า
5 ชุดวิชา
1 ปี
6,900 บาท
ชื่อหลักสูตรโครงสร้างหรือเงื่อนไขวุฒิที่ใช้สมัครชุดวิชารวม/ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร (ปี)
ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร*
* ค่าเล่าเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขอให้ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
⊕ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
เทคโนโลยีบัณฑิต วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง (ต่อเนื่อง)
ปวท. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา และสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
17 ชุดวิชา
 2½-3 ปี
27,300 บาท
ปวส. หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาช่างก่อสร้างช่างโยธาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม ช่างสำรวจ วิศวกรรมการทาง วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมโยธา หรือ ปวส. สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม โดยมีพื้นความรู้เดิม ปวช. ก่อสร้างและมีประสบการณ์การทำงานด้านที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง13 ชุดวิชา
 2½-3 ปี
22,800 บาท
⊕ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ
ปวส. หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
14 ชุดวิชา
2-3½ ปี
18,400 บาท
ปวส. หรือเทียบเท่าที่มิใช่ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจหรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่มิใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ20 ชุดวิชา
2-3½ ปี
25,400 บาท
บริหารธุรกิจบัณฑิต (วิชาเอกการเงิน)
ปวส. หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
15 ชุดวิชา
2½-3½ ปี
19,400 บาท
บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการเงิน
ปวส. หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
ที่มิใช่สาขาวิชาการบัญชีการตลาด การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทั่วไป
17 ชุดวิชา
2½-3½ ปี
21,900 บาท
ปวส. หรือเทียบเท่าที่มิใช่ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า
ที่มิใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
21 ชุดวิชา
2½-3½ ปี
25,900 บาท
บริหารธุรกิจบัณฑิต (วิชาเอกการตลาด)
ปวส. หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป หรือ อนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
14 ชุดวิชา
2-3½ ปี
18,400 บาท
บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด
ปวส. หรือเทียบเท่าที่มิใช่ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่มิใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
20 ชุดวิชา
2-3½ ปี
25,400 บาท
บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว
ปวส. หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่มิใช่ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจหรือประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การโรงแรมและการบริการ หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่มิใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ธุรกิจบริการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
22 ชุดวิชา
2½-4 ปี
38,000 บาท
 ประกาศนียบัตร 2 ปีของโรงเรียนการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว นานาชาติ (ไอทิม)20 ชุดวิชา
2½-4 ปี
35,500 บาท
⊕ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
บัญชีบัณฑิต
ปวท. ในประเภทวิชาการบัญชี
16 ชุดวิชา
2½-3½ ปี
20,900 บาท
ปวท. ในประเภทวิชาพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ17 ชุดวิชา
2½-3½ ปี
21,900 บาท
ปวท. ในประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม20 ชุดวิชา
2½-3½ ปี
25,400 บาท
ปวท. ในประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และคหกรรม หรือประเภทวิชาอื่นๆ20 ชุดวิชา
2½-3½ ปี
25,400 บาท
ปวส. ในประเภทวิชาการบัญชี15 ชุดวิชา
2½-3½ ปี
19,400 บาท
ปวส. ในประเภทวิชาพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ16 ชุดวิชา
2½-3½ ปี
20,900 บาท
ปวส. ในประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และศิลปกรรม19 ชุดวิชา
2½-3½ ปี
24,400 บาท
ปวส. ในประเภทวิชาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือประเภทวิชาอื่นๆ19 ชุดวิชา
2½-3½ ปี
24,400 บาท
⊕ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ปวส. หรือเทียบเท่าที่มิใช่ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป หรือประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การโรงแรมและการบริการ หรือประเภทวิชาธุรกิจการค้าต่างประเทศ การจัดการงานบุคคล ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสถานพยาบาล การประชาสัมพันธ์ และธุรกิจหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือสูงกว่าในสาขาวิชาอื่นๆที่มิใช่สาขาวิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์สังคมศาสตร์(รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์)บริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
18 ชุดวิชา
2½-3 ปี
22,900 บาท
ปวส. หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจสาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์การจัดการทั่วไป หรือประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การโรงแรมและการบริการ หรือประเภทวิชาธุรกิจ การค้าต่างประเทศ การจัดการงานบุคคล ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสถานพยาบาล การประชาสัมพันธ์และธุรกิจหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือสูงกว่าในสาขาวิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์(รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์) บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี14 ชุดวิชา
2½-3 ปี
18,400 บาท
ชื่อหลักสูตร โครงสร้างหรือเงื่อนไขวุฒิที่ใช้สมัครชุดวิชารรวมะยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร(ปี)
ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร*
* ค่าเล่าเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขอให้ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
⊕ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
นิติศาสตรบัณฑิต
ปวท. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ศิลปหัตถกรรม
22 ชุดวิชา
3½-4 ปี
27,900 บาท
 ปวท. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม22 ชุดวิชา
3½-4 ปี
27,900 บาท

 ปวส. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและศิลปกรรม

21 ชุดวิชา
3½-4 ปี
26,400 บาท
 ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร21 ชุดวิชา
3½-4 ปี
26,400 บาท
 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า19 ชุดวิชา3½-4 ปี24,400 บาท
ชื่อหลักสูตรโครงสร้างหรือเงื่อนไขวุฒิที่ใช้สมัครชุดวิชารวม/ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร(ปี)
ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร*
* ค่าเล่าเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขอให้ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
⊕ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน
ปวท. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ศิลปหัตถกรรม23 ชุดวิชา
2-4 ปี
32,600 บาท
ปวท. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม23 ชุดวิชา
2-4 ปี
32,600 บาท

ปวส. ประเภทวิชาพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศิลปกรรม

22 ชุดวิชา
2-4 ปี
31,600 บาท

ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

22 ชุดวิชา
2-4 ปี
31,600 บาท
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล20 ชุดวิช
2-4 ปีา
29,100 บาท

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เช่น รังสีเทคนิค เซลล์วิทยา พยาธิวิทยา พยาธิวิทยาคลินิก โลหิตวิทยาและธนาคารเลือด หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรับจากผู้สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย และศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี)

20ชุดวิชา
2-4 ปี
34,600 บาท

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เป็นงานสนับสนุน (เช่น เวชระเบียน โสตทัศนศึกษา โสตทัศนูปกรณ์ ส่งเสริมสุขภาพ สุขศึกษา หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ยกเว้น เวชกรรมฟื้นฟู เวชกิจฉุกเฉิน) ซึ่งรับจากผู้สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย และศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี

20 ชุดวิชา
2-4 ปี
34,600 บาท
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทางการแพทย์แผนไทยหรือเทียบเคียงซึ่งรับจากผู้สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย และศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี20 ชุดวิชา
2-4 ปี
34,600 บาท

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทางสาธารณสุขศาสตร์แต่ไม่ใช่สาธารณสุขศาสตร์โดยตรง (เช่น ทันตาภิบาล ทันตสาธารณสุข เทคนิคเภสัชกรรม เจ้าพนักงานเภสัชกรรม) ซึ่งรับจากผู้สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย และศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี

20 ชุดวิชา
2-4 ปี
34,600 บาท
ประกาศนียบัตรทางการพยาบาล หลักสูตร 2 ปี ซึ่งรับจากผู้สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเคียง และมีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้น 2 หรือสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทางเวชกิจฉุกเฉิน หรือเวชกรรมฟื้นฟู18 ชุดวิชา
2-4 ปี
28,400 บาท
ประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทางสาธารณสุขศาสตร์ (เช่น สาธารณสุขชุมชน พนักงานอนามัย นักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าทหารแพทย์ หรือเทียบเคียง ซึ่งรับจากผู้สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย และศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี)14 ชุดวิชา
2-4 ปี
18,400 บาท
ประกาศนียบัตรทางการพยาบาลเทียบเท่าอนุปริญญาหรืออนุปริญญาทางการพยาบาลและมีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้น 1 หรือสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่าด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เช่น แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ เภสัชกรรม ส่งเสริมสุขภาพ สุขศึกษา อาชีวอนามัย หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)12 ชุดวิชา
2-4 ปี
15,900 บาท
⊕ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย –  –
⊕ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต
ปวส. หรืออนุปริญญาทางด้านการแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์
15 ชุดวิชา
2½-3½ ปี
77,300 บาท
ชื่อหลักสูตร โครงสร้างหรือเงื่อนไขวุฒิที่ใช้สมัครชุดวิชารวม/ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร (ปี)
ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร*
* ค่าเล่าเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขอให้ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
⊕ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตรบัณฑิต (วิชาเอกเศรษฐศาสตร์)


ปวท. หรือเทียบเท่า ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ และศิลปหัตถกรรม

18 ชุดวิชา
2½-3 ปี
22,900 บาท
ปวท. หรือเทียบเท่า ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม18 ชุดวิชา
2½-3 ปี
22,900 บาท
ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า ประเภทวิชาพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศิลปกรรม17 ชุดวิชา
2½-3 ปี
21,900 บาท
ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า ประเภทวิชาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร17 ชุดวิชา
2½-3 ปี
21,900 บาท

เศรษฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ


ปวท. หรือเทียบเท่า ประเภทวิชาบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา ยกเว้นการโรงแรมและการท่องเที่ยว ธุรกิจบริการ และภาษาธุรกิจ

18 ชุดวิชา
2½-3 ปี
22,900 บาท
ปวส. หรือเทียบเท่า ประเภทวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ การจัดการ การขาย การโฆษณา การเงินและการธนาคาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และการบริหารงานบุคคล หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าทางเศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ15 ชุดวิชา
2½-3 ปี
19,400 บาท
ชื่อหลักสูตร โครงสร้างหรือเงื่อนไขวุฒิที่ใช้สมัครชุดวิชารวม/ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร(ปี)ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร*
* ค่าเล่าเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขอให้ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยที่เว็บไซต์
⊕ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยุกต์


ปวท. หรือเทียบเท่าประเภทวิชาบริหารธุรกิจ และประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

20 ชุดวิชา
2½-3 ปี
29,300 บาท
ปวท. หรือเทียบเท่าประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชาประเภทวิชาคหกรรมทุกสาขาวิชา (ยกเว้นสาขาวิชาธุรกิจคหกรรม การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ อาหารและโภชนาการ) และประเภทวิชาเกษตรกรรม ทุกสาขาวิชา (ยกเว้นสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร)20 ชุดวิชา
2½-3 ปี
29,300 บาท
ปวท. หรือเทียบเท่าประเภทวิชา
คหกรรมในสาขาวิชาธุรกิจคหกรรม การบริหารงานคหกรรมศาสตร์อาหารและโภชนาการ และประเภทวิชาเกษตรกรรมในสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
16 ชุดวิชา
2½-3 ปี
24,800 บาท

ปวส.หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชาประเภทวิชาพาณิชยกรรม บริหาร ธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศิลปกรรม อุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี และพาณิชยนาวี หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า ทางด้านพาณิชยกรรม บริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว และศิลปกรรม


ปวส. หรือเทียบเท่าประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ทุกสาขาวิชา คหกรรมทุกสาขาวิชา (ยกเว้นสาขาวิชาธุรกิจคหกรรม การบริหาร งานคหกรรมศาสตร์อาหารและโภชนาการ) ประเภทวิชาเกษตรกรรมทุกสาขาวิชา (ยกเว้นสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร) ประเภทวิชาประมงทุกสาขาวิชา และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทุกสาขาวิชา หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าสาขาอื่นที่ไม่ใช่ทางด้านวิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ

19 ชุดวิชา
2½-3 ปี
28,300 บาท
19 ชุดวิชา
2½-3 ปี
28,300 บาท
ปวส.หรือเทียบเท่าประเภทวิชา
คหกรรมในสาขาวิชาธุรกิจคหกรรม การบริหารงานคหกรรมศาสตร์อาหารและโภชนาการ ประเภทวิชาเกษตรกรรมในสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าทางด้านวิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ (วิทยาศาสตร์การอาหารเทคโนโลยีการอาหาร โภชนาการ การกำหนดอาหาร อาหารและโภชนาการ อุตสาหกรรมเกษตร
ที่เกี่ยวกับอาหารและโภชนาการเทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวกับอาหารคหกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง)
15 ชุดวิชา
2½-3 ปี
23,300 บาท
⊕ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
ปวท. หรือเทียบเท่าประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ศิลปกรรม
15 ชุดวิชา
3½-4 ปี
19,400 บาท
ปวท. หรือเทียบเท่าประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม คหกรรมเกษตรกรรม15 ชุดวิชา
3½-4 ปี
19,400 บาท
อนุปริญญา หรือ ปวส. หรือเทียบเท่าประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศิลปกรรม14 ชุดวิชา
3½-4 ปี
18,400 บาท
อนุปริญญา หรือ ปวส. หรือเทียบเท่าประเภทวิชาอุตสาหกรรมคหกรรม เกษตรกรรม ประมง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร14 ชุดวิชา
3½-4 ปี
18,400 บาท
ชื่อหลักสูตร โครงสร้างหรือเงื่อนไข
วุฒิที่ใช้สมัคร
ชุดวิชารวม/ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร (ปี)ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร*
* ค่าเล่าเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขอให้ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
⊕ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการเมืองการปกครอง
ปวท. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ศิลปหัตถกรรม
22 ชุดวิชา
3½-4 ปี
27,900 บาท
ปวท. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม22 ชุดวิชา
3½-4 ปี
27,900 บาท

ปวส. ประเภทวิชาพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศิลปกรรม

21 ชุดวิชา
3½-4 ปี
26,400 บาท

 ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม คหกรรม เกษตรกรรม ประมง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

21 ชุดวิชา
3½-4 ปี
26,400 บาท
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า20 ชุดวิชา
3½-4 ปี
25,400 บาท
รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ปวท. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ศิลปหัตถกรรม
22 ชุดวิชา
3½-4 ปี
27,900 บาท
ปวท. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม22 ชุดวิชา
3½-4 ปี
27,900 บาท

ปวส. ประเภทวิชาพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศิลปกรรม

21 ชุดวิชา
3½-4 ปี
26,400 บาท
ปวส.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมสิ่งทอคหกรรมเกษตรกรรม ประมง และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร21 ชุดวิชา
3½-4 ปี
26,400 บาท
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า20 ชุดวิชา
3½-4 ปี
25,400 บาท
ชื่อหลักสูตร โครงสร้างหรือเงื่อนไขวุฒิที่ใช้สมัครชุดวิชารวม/ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร (ปี)ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร*
* ค่าเล่าเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขอให้ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
⊕ หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต

เกษตรศาสตรบัณฑิต วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร


ปวท. หรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม หรือประเภทวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

15 ชุดวิชา
2-3 ปี
19,400 บาท
 ปวท. หรือเทียบเท่าที่มิใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรม18 ชุดวิชา
2-3 ปี
22,900 บาท
 ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม หรือประเภทวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง14 ชุดวิชา
2-3 ปี
18,400 บาท
 ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าที่มิใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรม17 ชุดวิชา
2-3 ปี
21,900 บาท

เกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร (วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช)


ปวส. หรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าทางการเกษตร

14 ชุดวิชา
2-3 ปี
21,000 บาท
 ปวส. หรือเทียบเท่าที่มิใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรม หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นๆ
ที่มิใช่ทางการเกษตร
17 ชุดวิชา
2-3 ปี
27,500 บาท

เกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร (วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์)


ปวส. หรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าทางการเกษตร

14 ชุดวิชา
2-3 ปี
21,600 บาท
ปวส. หรือเทียบเท่าที่มิใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรม หรืออนุปริญญาที่มิใช่ทางการเกษตร17 ชุดวิชา
2-3 ปี
25,100 บาท

เกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร (วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม)


ปกศ. ป่าไม้หรือ ปวส. หรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าทางวนศาสตร์เกษตรศาสตร์

14 ชุดวิชา
2-3 ปี
18,600 บาท
ปวส. หรือเทียบเท่าที่มิใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรม หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นๆ
ที่มิใช่ทางการเกษตร
17 ชุดวิชา
2-3 ปี
22,100 บาท

เกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร (วิชาเอกธุรกิจการเกษตร)


ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม

14 ชุดวิชา
2-3 ปี
18,400 บาท
ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าประเภทวิชาบัญชี การเงินและการธนาคาร14 ชุดวิชา
2-3 ปี
18,400 บาท
ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าที่มิใช่ทางการเกษตร บัญชีการเงินและการธนาคาร17 ชุดวิชา
2-3 ปี
21,900 บาท 
⊕ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาสหกรณ์


ปวส. หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาพณิชยกรรม การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจ

14 ชุดวิชา
2-2½ ปี
18,400 บาท
ปวส. หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่มิใช่ในสาขาวิชาพณิชยกรรม การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจ15 ชุดวิชา
2-2½ ปี
19,400 บาท
⊕ หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร


ปวส. หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา

5 ชุดวิชา
1 ปี
6,900 บาท

ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์


ปวส. หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา

5 ชุดวิชา
1 ปี
6,900 บาท

ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม


ปวส. หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา

5 ชุดวิชา
1 ปี
6,900 บาท

ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ


ปวส. หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา

5 ชุดวิชา
1 ปี
6,900 บาท

ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ


ปวส. หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา

5 ชุดวิชา
1 ปี
6,900 บาท

ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตผักเชิงธุรกิจ


ปวส. หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา

5 ชุดวิชา
1 ปี
6,900 บาท

ประกาศนียบัตรบริหารธุรกิจสหกรณ์และธุรกิจชุมชน


ปวส. หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา

5 ชุดวิชา
1 ปี
6,900 บาท
ชื่อหลักสูตร โครงสร้างหรือเงื่อนไขวุฒิที่ใช้สมัคร ชุดวิชารวม/ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร (ปี)ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร*
* ค่าเล่าเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขอให้ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
⊕ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


อนุปริญญา หรือ ปวส. หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

17 ชุดวิชา
2½-3½ ปี
25,700 บาท
อนุปริญญา หรือ ปวส. หรือเทียบเท่าที่มิใช่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์20 ชุดวิชา
2½-3½ ปี
29,200 บาท

วิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าสาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม หรืออนุปริญญาสาขาการจัดการอุตสาหกรรมจากวิทยาลัยชุมชน

14 ชุดวิชา
2-3 ปี
26,700 บาท
ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นที่มิใช่ทางด้านอุตสาหกรรม17 ชุดวิชา
2-3 ปี
30,200 บาท
⊕ หลักสูตรประกาศนียบัตรเทคโนโลยี

ประกาศนียบัตรเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์


ปวส. ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า

5 ชุดวิชา
1 ปี
20,100 บาท

ประกาศนียบัตรการโปรแกรมคอมพิวเตอร์


ปวส. หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า

5 ชุดวิชา
1 ปี
16,800 บาท 
ชื่อหลักสูตร โครงสร้างหรือเงื่อนไขวุฒิที่ใช้สมัครชุดวิชารวม/ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร (ปี)ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร*
* ค่าเล่าเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขอให้ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
⊕ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

พยาบาลศาสตรบัณฑิตสำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุข


ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน)

21 ชุดวิชา
3½ ปี
34,500 บาท
(ชุดวิชาฝึกปฏิบัติฯ ค่าวัสดุอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

ข้อมูลหลักสูตร

สำหรับผู้จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญา

ชื่อหลักสูตรโ ครงสร้างหรือเงื่อนไขวุฒิที่ใช้รับสมัครชุดวิชารวม/ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร (ปี)ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร*
* ค่าเล่าเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขอให้ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
⊕ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์


ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่า

12 ชุดวิชา
2-2½ ปี
15,900 บาท

ศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาไทยคดีศึกษา


ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง

12 ชุดวิชา
2 ปี
15,900 บาท
⊕ หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ


ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่า

5 ชุดวิชา
1 ปี
6,900 บาท
ประกาศนียบัตรวิชาศึกษาทั่วไป
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
5 ชุดวิชา
1 ปี
6,900 บาท

ประกาศนียบัตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร


ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า

5 ชุดวิชา
1 ปี
6,900 บาท

ประกาศนียบัตรวิชาภาษาเขมร


ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่า

5 ชุดวิชา
1 ปี
6,900 บาท

ประกาศนียบัตรวิชาภาษาไทย


ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

5 ชุดวิชา
1 ปี
6,900 บาท
ชื่อหลักสูตร โครงสร้างหรือเงื่อนไขวุฒิที่ใช้สมัครชุดวิชารวม/ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร (ปี)ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร*
* ค่าเล่าเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขอให้ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
⊕ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

นิเทศศาสตรบัณฑิต


ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง

17 ชุดวิชา
3-3½ ปี
29,400 บาท
⊕ หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรการสื่อสารชุมชน


ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

5 ชุดวิชา
1 ปี
15,000 บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์


ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

5 ชุดวิชา
1 ปี
13,900 บาท
ชื่อหลักสูตร โครงสร้างหรือเงื่อนไขวุฒิที่ใช้สมัครชุดวิชารวม/ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร (ปี)ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร*
* ค่าเล่าเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขอให้ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
⊕ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการพัฒนาเด็กปฐมวัย


ปริญญาตรีทางการศึกษา

12 ชุดวิชา
2-2½ ปี
15,900 บาท
 ปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นๆ13 ชุดวิชา
2-2½ ปี
17,400 บาท

ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา


ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

12 ชุดวิชา
2-2½ ปี
15,900 บาท

ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา


ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

12 ชุดวิชา
2-2½ ปี
18,800 บาท

ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการเรียนรู้ตลอดชีวิต


ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

12 ชุดวิชา
2-2½ ปี
15,900 บาท
⊕ หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรผู้จัดการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ


ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

5 ชุดวิชา
1 ปี
6,900 บาท
ชื่อหลักสูตร โครงสร้างหรือเงื่อนไขวุฒิที่ใช้สมัครชุดวิชารวม/ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร (ปี)ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร*
* ค่าเล่าเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขอให้ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
⊕ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

เทคโนโลยีบัณฑิต วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง (ต่อเนื่อง)


ปริญญาตรีศิลปบัณฑิต (มัณฑนศิลป์) เฉพาะสาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน ปริญญาตรีช่างชลประทานบัณฑิต หรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์(วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล) หรือสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สถาปัตยกรรมหลัก สถาปัตยกรรมภายใน ภูมิสถาปัตยกรรม)

13 ชุดวิชา
2½-3 ปี
22,800 บาท
⊕ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ


ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

12 ชุดวิชา
2-3½ ปี
15,900 บาท
 ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งที่มิใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ18 ชุดวิชา
2-3½ ปี
22,900 บาท

บริหารธุรกิจบัณฑิต (วิชาเอกการเงิน)


ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

14 ชุดวิชา
2½-3½ ปี
18,400 บาท
ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งที่มิใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ19 ชุดวิชา
2½-3½ ปี
24,400 บาท

บริหารธุรกิจบัณฑิต (วิชาเอกการตลาด)


ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์

12 ชุดวิชา
2-3½ ปี
15,900 บาท
ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งที่มิใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์18 ชุดวิชา
2-3½ ปี
22,900 บาท

บริหารธุรกิจบัณฑิต (วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว)


ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ธุรกิจบริการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วิชาเอกการเงินและการธนาคารหรือสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

14 ชุดวิชา
2½-4 ปี
28,500 บาท
ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นที่มิใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ธุรกิจบริการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว20 ชุดวิชา
2½-4 ปี
35,500 บาท
⊕ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีบัณฑิต


ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาการบัญชี

13 ชุดวิชา
2½-3½ ปี
17,400 บาท  
ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขาใดสาขาหนึ่งทางบริหารธุรกิจที่มิใช่สาขาวิชาการบัญชี14 ชุดวิชา
2½-3½ ปี
18,400 บาท 
ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขาใดสาขาหนึ่งที่มิใช่ทางพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ17 ชุดวิชา
2½-3½ ปี
21,900 บาท
⊕ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต-ฃ 
ชื่อหลักสูตร โครงสร้างหรือเงื่อนไขวุฒิที่ใช้สมัคร ชุดวิชารวม/ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร (ปี)ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร*
* ค่าเล่าเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขอให้ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
⊕ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

นิติศาสตรบัณฑิต


ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา

19 ชุดวิชา
3½-4 ปี
24,400 บาท
ชื่อหลักสูตร โครงสร้างหรือเงื่อนไขวุฒิที่ใช้สมัคร ชุดวิชารวม/ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร (ปี)ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร*
* ค่าเล่าเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขอให้ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
⊕ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน


ปริญญาตรีหรือสูงกว่าด้านสังคมศาสตร์ หรือเทียบเคียง

20 ชุดวิชา
2-4 ปี
35,100 บาท
ปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ (เช่น วิศวกรรม ศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ)18 ชุดวิชา
2-4 ปี
28,400 บาท
ปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เช่น สัตวแพทย์ เทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) หรือ ปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีด้านการแพทย์แผนไทย หรือเทียบเคียง15 ชุดวิชา
2-4 ปี
24,900 บาท

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน


ปริญญาตรีทางการพยาบาลหรือสูงกว่าและมีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้น 1 หรือสำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่าด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เช่น แพทย์ พยาบาลทันตแพทย์ เภสัชกรรม ส่งเสริมสุขภาพ สุขศึกษา อาชีวอนามัย หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)

12 ชุดวิชา
2-4 ปี
15,900 บาท
⊕ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย


ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตร์ หรือปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์ หรือปริญญาตรีการแพทย์แผนไทย

15 ชุดวิชา
2½-3 ปี
37,500 บาท
ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ หรือปริญญาตรีครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือปริญญาตรีอุตสาหกรรมศาสตร์15 ชุดวิชา
2½-3 ปี
37,500 บาท
ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ทุกสาขาวิชา หรือปริญญาตรีเทคโนโลยี16 ชุดวิชา
2½-3 ปี
38,500 บาท
ชื่อหลักสูตร โครงสร้างหรือเงื่อนไขวุฒิที่ใช้สมัคร ชุดวิชารวม/ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร (ปี)ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร*
* ค่าเล่าเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขอให้ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
⊕ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตรบัณฑิต


วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง

15 ชุดวิชา
2½-3 ปี
19,400 บาท

เศรษฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ


ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งทางเศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ

13 ชุดวิชา
2½-3 ปี
17,400 บาท
ชื่อหลักสูตร โครงสร้างหรือเงื่อนไขวุฒิที่ใช้สมัคร ชุดวิชารวม/ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร (ปี)ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร*
* ค่าเล่าเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขอให้ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
⊕ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยุกต์


ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าสาขาอื่นที่ไม่ใช่ทางด้านวิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือวิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ

17 ชุดวิชา
2½-3 ปี
25,800 บาท

วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาหารโภชนาการ และการประยุกต์


ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าทางด้านวิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือวิทยาศาสตร์การแพทย์

15 ชุดวิชา
2½-3 ปี
23,300 บาท
ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าทางด้านวิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ (วิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีการอาหาร โภชนาการ การกำหนดอาหาร อาหารและโภชนาการอุตสาหกรรมเกษตรที่เกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ เทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวกับอาหาร คหกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง)13 ชุดวิชา
2½-3 ปี
21,300 บาท
⊕ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปศาสตรบัณฑิตวิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว


ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่า

12 ชุดวิชา
3½-4 ปี
15,900 บาท
ชื่อหลักสูตร โครงสร้างหรือเงื่อนไขวุฒิที่ใช้สมัครชุดวิชารวม/ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร (ปี)ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร*
* ค่าเล่าเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขอให้ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยที่เว็บไซต์
⊕ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการเมืองการปกครอง


ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

19 ชุดวิชา
3½-4 ปี
24,400 บาท

รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ


ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

19 ชุดวิชา
3½-4 ปี
24,400 บาท
ชื่อหลักสูตร โครงสร้างหรือเงื่อนไขวุฒิที่ใช้สมัคร ชุดวิชารวม/ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร (ปี)ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร*
* ค่าเล่าเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขอให้ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
⊕ หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต

เกษตรศาสตรบัณฑิต วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร


ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

12 ชุดวิชา
2-3 ปี
15,900 บาท
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มิใช่ทางการเกษตร15 ชุดวิชา
2-3 ปี
19,400 บาท
เกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร (วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช)
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางการเกษตร
12 ชุดวิชา
2-3 ปี
18,500 บาท
 ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นๆ ที่มิใช่ทางการเกษตร15 ชุดวิชา
2-3 ปี
25,000 บาท
เกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร (วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์)
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางการเกษตร
12 ชุดวิชา
2-3 ปี
19,100 บาท
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นๆ ที่มิใช่ทางการเกษตร15 ชุดวิชา
2-3 ปี
22,600 บาท

เกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร (วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม)


ปริญญาตรีทางวนศาสตร์หรือเกษตรศาสตร์หรือเทียบเท่า หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

12 ชุดวิชา
2-3 ปี
16,100 บาท
 ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นๆ ที่มิใช่ทางการเกษตร15 ชุดวิชา
2-3 ปี
19,600 บาท
เกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร (วิชาเอกธุรกิจการเกษตร)
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางการเกษตร
12 ชุดวิชา
2-3 ปี
15,900 บาท
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางบริหารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร์ทุกสาขาวิชา12 ชุดวิชา
2-3 ปี
15,900 บาท
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นๆ ที่มิใช่ทางการเกษตร บริหารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร์15 ชุดวิชา
2-3 ปี
19,400 บาท
⊕ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาสหกรณ์


ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาพณิชยกรรม การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจ

12 ชุดวิชา
2-2½ ปี
15,900 บาท
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มิใช่สาขาวิชาพณิชยกรรม การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจ13 ชุดวิชา
2-2½ ปี
17,400 บาท
⊕ หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร


ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

5 ชุดวิชา
1 ปี
6,900 บาท

ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์


ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

5 ชุดวิชา
1 ปี
6,900 บาท

ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม


ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

5 ชุดวิชา
1 ปี
6,900 บาท

ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ


ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

5 ชุดวิชา
1 ปี
6,900 บาท

ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ


ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

5 ชุดวิชา
1 ปี
6,900 บาท

ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตผักเชิงธุรกิจ


ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

5 ชุดวิชา
1 ปี
6,900 บาท
ชื่อหลักสูตร  โครงสร้างหรือเงื่อนไขวุฒิที่ใช้สมัครชุดวิชารวม/ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร (ปี)ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร*
* ค่าเล่าเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขอให้ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
⊕ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า

15 ชุดวิชา
2½-3½ ปี
23,200 บาท
ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งที่มิใช่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า18 ชุดวิชา
2½-3½ ปี
26,700 บาท

วิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม

12 ชุดวิชา
2-3 ปี
24,200 บาท
ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าที่มิใช่สาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม15 ชุดวิชา
2-3 ปี
27,700 บาท
⊕ หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์


ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า

5 ชุดวิชา
1 ปี
21,100 บาท

ประกาศนียบัตรการโปรแกรมคอมพิวเตอร์


ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า

5 ชุดวิชา
1 ปี
17,800 บาท

สอบถามรายละเอียดการสมัครนักศึกษา/ผู้เรียน

มสธ. รับสมัครนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ทุกระดับการศึกษา สะดวก รวดเร็ว ในแบบ มสธ. “Next Normal”

" มสธ. ที่ไหน เวลาใด ใครก็เรียนได้ "

Copyright © 2021 – All Rights Reserved – Sukhothai Thammathirat Open University

ผู้เข้าชม: 408,397