เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

ข้อมูลหลักสูตร

สำหรับผู้จบวุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ม.6 และ ปวช.

ม.3 ม.6 ปวช.
ชื่อหลักสูตร โครงสร้างหรือเงื่อนไขวุฒิที่ใช้สมัคร :ชุดวิชารวม/ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร (ปี)ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
⊕ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์


ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

20 ชุดวิชา
 3½ ปี
25,400 บาท

ศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาไทยคดีศึกษา


ม.6 หรือเทียบเท่า

21 ชุดวิชา
3½ ปี
26,400 บาท
⊕ หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ


ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า

5 ชุดวิชา
1 ปี
6,900 บาท
ประกาศนียบัตรวิชาศึกษาทั่วไป
ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
5 ชุดวิชา
1 ปี
6,900 บาท

ประกาศนียบัตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร


ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า

5 ชุดวิชา
1 ปี
11,800 บาท

ประกาศนียบัตรวิชาภาษาเขมร


ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า

5 ชุดวิชา
1 ปี
6,900 บาท

ประกาศนียบัตรวิชาภาษาไทย


ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

5 ชุดวิชา
1 ปี
6,900 บาท

ประกาศนียบัตรวิชาสังคมและวัฒนธรรมไทย


ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

5 ชุดวิชา
1 ปี
6,900 บาท
ชื่อหลักสูตร โครงสร้างหรือเงื่อนไขวุฒิที่ใช้สมัครชุดวิชารวม/ระยะเวลาการศึกษา
ตลอดหลักสูตร(ปี)
ประมาณการค่าเล่าเรียน
ตลอดหลักสูตร
⊕ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
นิเทศศาสตรบัณฑิต
ม.6 หรือเทียบเท่า
21 ชุดวิชา
3½ ปี
33,400 บาท
⊕ หลักสูตรประกาศนียบัตร
ประกาศนียบัตรการสื่อสารชุมชน
ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
5 ชุดวิชา
1 ปี
15,000 บาท
ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์
ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า
5 ชุดวิชา
1 ปี
13,900 บาท

ชื่อหลักสูตร โครงสร้างหรือเงื่อนไข
วุฒิที่ใช้สมัคร

ชุดวิชารวม/ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร(ปี)

ประมาณการค่าเล่าเรียน
ตลอดหลักสูตร

⊕ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการพัฒนาเด็กปฐมวัย


ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

22 ชุดวิชา
4 ปี
27,900 บาท

ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 
⊕ หลักสูตรประกาศนัยบัตร

ประกาศนียบัตรผู้จัดการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ


ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่าหรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

5 ชุดวิชา
1 ปี
7,900 บาท
ชื่อหลักสูตร โครงสร้างหรือเงื่อนไขวุฒิที่ใช้สมัคร ชุดวิชารวม/ระยะเวลากศึกษาตลอดหลักสูตร(ปี) ประมาณการค่าเล่าเรียน
ตลอดหลักสูตร
⊕ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต บัญชีบัณฑิต และ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีบัณฑิต วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง (ต่อเนื่อง)

 

บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ


ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

22 ชุดวิชา
4 ปี
27,900 บาท

บริหารธุรกิจบัณฑิต (วิชาเอกการเงิน)


ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

23 ชุดวิชา
4 ปี
28,900 บาท

บริหารธุรกิจบัณฑิต (วิชาเอกการตลาด)


ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

22 ชุดวิชา
4 ปี
27,900 บาท

บริหารธุรกิจบัณฑิต (วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว)


ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

24 ชุดวิชา
4 ปี
40,000 บาท

บัญชีบัณฑิต


ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

21 ชุดวิชา
4 ปี
26,900 บาท

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต


ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

20 ชุดวิชา
3½ ปี
25,400 บาท
ชื่อหลักสูตร โครงสร้างหรือเงื่อนไขวุฒิที่ใช้สมัครชุดวิชารวม/ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร (ปี)ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
⊕ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

นิติศาสตรบัณฑิต


ม.6 หรือเทียบเท่า

23 ชุดวิชา
4 ปี
28,900 บาท
ชื่อหลักสูตร โครงสร้างหรือเงื่อนไขวุฒิที่ใช้สมัครชุดวิชารวม/ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร (ปี)ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
⊕ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน


ม.6 หรือเทียบเท่า ประกาศนียบัตรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ยกเว้น ป.ผู้ช่วยพยาบาล) ซึ่งรับจากผู้สำาเร็จการศึกษาประโยค มัธยมศึกษาตอนปลายและศึกษาในหลักสูตร 1 ปี หรือรับจากผู้สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษา ตอนต้นและศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี [เช่น ป.วิชาผู้ช่วยทันตแพทย์ ป.ผู้ช่วยเภสัชกร ป.ผู้ช่วยแพทย์ ป.ผดุงครรภ์อนามัย ป.วิชาเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (พนักงานอนามัยจบก่อนปี 2525) ป.พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตร 1 ปี หรือปีที่ 1]

24 ชุดวิชา
4 ปี
40,100 บาท

วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัยการแพทย์แผนไทยบัณฑิต


ม.6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า

24 ชุดวิชา
4 ปี
111,000 บาท
ชื่อหลักสูตร โครงสร้างหรือเงื่อนไขวุฒิที่ใช้สมัครชุดวิชารวม/ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร (ปี)ประมาณการค่าเล่าเรียน
ตลอดหลักสูตร
⊕ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตรบัณฑิต (วิชาเอกเศรษฐศาสตร์)


ม.6 หรือเทียบเท่า

21 ชุดวิชา
3½ ปี
26,400 บาท

เศรษฐศาสตรบัณฑิต (วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)


ม.​6 หรือเทียบเท่า

21 ชุดวิชา
3½ ปี
26,400 บาท
ชื่อหลักสูตร โครงสร้างหรือเงื่อนไขวุฒิที่ใช้รับสมัครชุดวิชารวม/ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร (ปี)ประมาณการค่าเล่าเรียน
ตลอดหลักสูตร
⊕ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยุกต์


ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

21 ชุดวิชา
3½ ปี
30,300 บาท

ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว


ม.6 หรือเทียบเท่า

20 ชุดวิชา
4 ปี
25,900 บาท

ชื่อหลักสูตร โครงสร้างหรือเงื่อนไขวุฒิที่ใช้สมัคร

ชุดวิชารวม/ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร (ปี)ประมาณการค่าเล่าเรียน
ตลอดหลักสูตร
⊕ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการเมืองการปกครอง


ม.6 หรือเทียบเท่า

23 ชุดวิชา


4 ปี

28,900 บาท

รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ


ม.6 หรือเทียบเท่า

23 ชุดวิชา


4 ปี

28,900 บาท
ชื่อหลักสูตร โครงสร้างหรือเงื่อนไขวุฒิที่ใช้สมัครชุดวิชารวม/ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร(ปี)ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
⊕ หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต และ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

เกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร (วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม)


ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา

24 ชุดวิชา
4 ปี
30,100 บาท

เกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร (วิชาเอกธุรกิจการเกษตร)


ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา

24 ชุดวิชา
4 ปี
29,900 บาท

บริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาสหกรณ์


ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา

22 ชุดวิชา
4 ปี
27,900 บาท
⊕ หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร


ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

5 ชุดวิชา
1 ปี
6,900 บาท

ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์


ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

5 ชุดวิชา
1 ปี
6,900 บาท

ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม


ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่าหรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

5 ชุดวิชา
1 ปี
6,900 บาท

ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ


ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่าหรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

5 ชุดวิชา
1 ปี
6,900 บาท

ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ


ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

5 ชุดวิชา
1 ปี
6,900 บาท

ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตผักเชิงธุรกิจ


ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่าหรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

5 ชุดวิชา
1 ปี
6,900 บาท

ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตผักเชิงธุรกิจ


ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่าหรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

5 ชุดวิชา
1 ปี
6,900 บาท

ประกาศนียบัตรบริหารธุรกิจสหกรณ์และธุรกิจชุมชน


ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่าหรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

5 ชุดวิชา
1 ปี
6,900 บาท
ชื่อหลักสูตร โครงสร้างหรือเงื่อนไขวุฒิที่ใช้สมัครชุดวิชารวม/ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร (ปี)ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 
⊕ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีารสนเทศและการสื่อสาร, วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์)


ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

24 ชุดวิชา

4 ปี

33,700 บาท

วิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ,  วิชาเอกเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และการจัดการผลิตภัณฑ์)


ม.6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

21 ชุดวิชา
3½ ปี
34,700 บาท
⊕ หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์


ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

5 ชุดวิชา
1 ปี

6,900 บาท

ประกาศนียบัตรการโปรแกรมคอมพิวเตอร์


ม.6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

5 ชุดวิชา
1 ปี
6,900 บาท  

ข้อมูลหลักสูตร

สำหรับผู้จบวุฒิการศึกษาระดับ ปวท. ปวส. และ อนุปริญญา

ปวท. ปวส. อนุปริญญา
ชื่อหลักสูตร โครงสร้างหรือเงื่อนไขวุฒิที่ใช้สมัครชุดวิชารวม/ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร(ปี)ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
⊕ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์


ปวท. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ศิลปหัตถกรรม

15 ชุดวิชา
2-2½ ปี
19,400 บาท
 ปวท. ประเภทวิชาช่าง อุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม15 ชุดวิชา
2-2½ ปี
19,400 บาท
 ปวส. ประเภทวิชาพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศิลปกรรม14 ชุดวิชา
2-2½ ปี
18,400 บาท
 ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร14 ชุดวิชา
2-2½ ปี
18,400 บาท
 อนุปริญญา12 ชุดวิชา
2-2½ ปี
15,900 บาท
ศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาไทยคดีศึกษา
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
12 ชุดวิชา
2 ปี
15,900 บาท
⊕ หลักสูตรประกาศนียบัตร
ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ
อนุปริญญา
5 ชุดวิชา
1 ปี
6,900 บาท
ประกาศนียบัตรวิชาศึกษาทั่วไป
ปวท. หรือเทียบเท่า
5 ชุดวิชา
1 ปี
6,900 บาท
 ปวส. หรือเทียบเท่า5 ชุดวิชา
1 ปี
6,900 บาท
 อนุปริญญา5 ชุดวิชา
1 ปี
6,900 บาท

ประกาศนียบัตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร


อนุปริญญา

5 ชุดวิชา
1 ปี
11,800 บาท

ประกาศนียบัตรวิชาภาษาเขมร


อนุปริญญา

5 ชุดวิชา
1 ปี
6,900 บาท

ประกาศนียบัตรวิชาภาษาไทย


ปวท. หรือเทียบเท่า หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า

5 ชุดวิชา
1 ปี
6,900 บาท

ประกาศนียบัตรวิชาสังคมและวัฒนธรรมไทย


ปวท. หรือเทียบเท่า หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า

5 ชุดวิชา
1 ปี
6,900 บาท
ชื่อหลักสูตร โครงสร้างหรือเงื่อนไขวุฒิที่ใช้สมัครชุดวิชารวม/ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร(ปี)ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
⊕ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

นิเทศศาสตรบัณฑิต


ปวส. ประเภทวิชาพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศิลปกรรม

19 ชุดวิชา
3-3½ ปี
31,400 บาท
ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร17 ชุดวิชา
3-3½ ปี
29,400 บาท
 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า17 ชุดวิชา
3-3½ ปี
29,400 บาท
⊕ หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรการสื่อสารชุมชน


ปวส. ทุกสาขาวิชาหรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า

5 ชุดวิชา
1 ปี
15,000 บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์


อนุปริญญา หรือเทียบเท่า

5 ชุดวิชา
1 ปี
13,900 บาท
ชื่อหลักสูตร โครงสร้างหรือเงื่อนไขวุฒิที่ใช้สมัครชุดวิชารวม/ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร(ปี)ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
⊕ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการพัฒนาเด็กปฐมวัย
อนุปริญญาทางการศึกษา (วิชาเอกปฐมวัยศึกษา)12 ชุดวิชา
2-2½ ปี
15,900 บาท
ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา15 ชุดวิชา
2-2½ ปี
19,400 บาท
ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
ปวส. ประเภทวิชาพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว และศิลปกรรม14 ชุดวิชา
2-2½ ปี
18,400 บาท
ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร14 ชุดวิชา
2-2½ ปี
18,400 บาท
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า14 ชุดวิชา
2-2½ ปี
17,400 บาท
ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปวส. ประเภทวิชาพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว และศิลปกรรม14 ชุดวิชา
2-2½ ปี
20,800 บาท
ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร14 ชุดวิชา
2-2½ ปี
20,800 บาท
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า14 ชุดวิชา
2-2½ ปี
20,800 บาท
ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ปวส. ประเภทวิชาพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศิลปกรรม หรือประเภทวิชาที่เกี่ยวข้อง14 ชุดวิชา
2-2½ ปี
18,400 บาท
ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือประเภทวิชาที่เกี่ยวข้อง14 ชุดวิชา
2-2½ ปี
18,400 บาท
 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า12 ชุดวิชา
2-2½ ปี
18,800 บาท
⊕ หลักสูตรประกาศนียบัตร
ประกาศนียบัตรผู้จัดการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ
ปวส. หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า
5 ชุดวิชา
1 ปี
6,900 บาท
ชื่อหลักสูตรโครงสร้างหรือเงื่อนไขวุฒิที่ใช้สมัครชุดวิชารวม/ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร (ปี)
ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
⊕ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
เทคโนโลยีบัณฑิต วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง (ต่อเนื่อง)
ปวท. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา และสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
17 ชุดวิชา
 2½-3 ปี
27,300 บาท
ปวส. หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาช่างก่อสร้างช่างโยธาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม ช่างสำรวจ วิศวกรรมการทาง วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมโยธา หรือ ปวส. สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม โดยมีพื้นความรู้เดิม ปวช. ก่อสร้างและมีประสบการณ์การทำงานด้านที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง13 ชุดวิชา
 2½-3 ปี
22,800 บาท
⊕ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ
ปวส. หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
14 ชุดวิชา
2-3½ ปี
18,400 บาท
ปวส. หรือเทียบเท่าที่มิใช่ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจหรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่มิใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ20 ชุดวิชา
2-3½ ปี
25,400 บาท
บริหารธุรกิจบัณฑิต (วิชาเอกการเงิน)
ปวส. หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
15 ชุดวิชา
2½-3½ ปี
19,400 บาท
บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการเงิน
ปวส. หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
ที่มิใช่สาขาวิชาการบัญชีการตลาด การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทั่วไป
17 ชุดวิชา
2½-3½ ปี
21,900 บาท
ปวส. หรือเทียบเท่าที่มิใช่ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า
ที่มิใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
21 ชุดวิชา
2½-3½ ปี
25,900 บาท
บริหารธุรกิจบัณฑิต (วิชาเอกการตลาด)
ปวส. หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป หรือ อนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
14 ชุดวิชา
2-3½ ปี
18,400 บาท
บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด
ปวส. หรือเทียบเท่าที่มิใช่ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่มิใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
20 ชุดวิชา
2-3½ ปี
25,400 บาท
บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว
ปวส. หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่มิใช่ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจหรือประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การโรงแรมและการบริการ หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่มิใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ธุรกิจบริการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
22 ชุดวิชา
2½-4 ปี
38,000 บาท
 ประกาศนียบัตร 2 ปีของโรงเรียนการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว นานาชาติ (ไอทิม)20 ชุดวิชา
2½-4 ปี
35,500 บาท
⊕ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
บัญชีบัณฑิต
ปวท. ในประเภทวิชาการบัญชี
16 ชุดวิชา
2½-3½ ปี
20,900 บาท
ปวท. ในประเภทวิชาพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ17 ชุดวิชา
2½-3½ ปี
21,900 บาท
ปวท. ในประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม20 ชุดวิชา
2½-3½ ปี
25,400 บาท
ปวท. ในประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และคหกรรม หรือประเภทวิชาอื่นๆ20 ชุดวิชา
2½-3½ ปี
25,400 บาท
ปวส. ในประเภทวิชาการบัญชี15 ชุดวิชา
2½-3½ ปี
19,400 บาท
ปวส. ในประเภทวิชาพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ16 ชุดวิชา
2½-3½ ปี
20,900 บาท
ปวส. ในประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และศิลปกรรม19 ชุดวิชา
2½-3½ ปี
24,400 บาท
ปวส. ในประเภทวิชาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือประเภทวิชาอื่นๆ19 ชุดวิชา
2½-3½ ปี
24,400 บาท
⊕ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ปวส. หรือเทียบเท่าที่มิใช่ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป หรือประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การโรงแรมและการบริการ หรือประเภทวิชาธุรกิจการค้าต่างประเทศ การจัดการงานบุคคล ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสถานพยาบาล การประชาสัมพันธ์ และธุรกิจหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือสูงกว่าในสาขาวิชาอื่นๆที่มิใช่สาขาวิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์สังคมศาสตร์(รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์)บริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
18 ชุดวิชา
2½-3 ปี
22,900 บาท
ปวส. หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจสาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์การจัดการทั่วไป หรือประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การโรงแรมและการบริการ หรือประเภทวิชาธุรกิจ การค้าต่างประเทศ การจัดการงานบุคคล ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสถานพยาบาล การประชาสัมพันธ์และธุรกิจหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือสูงกว่าในสาขาวิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์(รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์) บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี14 ชุดวิชา
2½-3 ปี
18,400 บาท
ชื่อหลักสูตร โครงสร้างหรือเงื่อนไขวุฒิที่ใช้สมัครชุดวิชารรวมะยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร(ปี)
ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
⊕ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
นิติศาสตรบัณฑิต
ปวท. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ศิลปหัตถกรรม
22 ชุดวิชา
3½-4 ปี
27,900 บาท
 ปวท. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม22 ชุดวิชา
3½-4 ปี
27,900 บาท

 ปวส. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและศิลปกรรม

21 ชุดวิชา
3½-4 ปี
26,400 บาท
 ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร21 ชุดวิชา
3½-4 ปี
26,400 บาท
 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า19 ชุดวิชา3½-4 ปี24,400 บาท
ชื่อหลักสูตรโครงสร้างหรือเงื่อนไขวุฒิที่ใช้สมัครชุดวิชารวม/ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร(ปี)
ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
⊕ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน
ปวท. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ศิลปหัตถกรรม23 ชุดวิชา
2-4 ปี
32,600 บาท
ปวท. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม23 ชุดวิชา
2-4 ปี
32,600 บาท

ปวส. ประเภทวิชาพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศิลปกรรม

22 ชุดวิชา
2-4 ปี
31,600 บาท

ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

22 ชุดวิชา
2-4 ปี
31,600 บาท
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล20 ชุดวิช
2-4 ปีา
29,100 บาท

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เช่น รังสีเทคนิค เซลล์วิทยา พยาธิวิทยา พยาธิวิทยาคลินิก โลหิตวิทยาและธนาคารเลือด หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรับจากผู้สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย และศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี)

20ชุดวิชา
2-4 ปี
34,600 บาท

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เป็นงานสนับสนุน (เช่น เวชระเบียน โสตทัศนศึกษา โสตทัศนูปกรณ์ ส่งเสริมสุขภาพ สุขศึกษา หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ยกเว้น เวชกรรมฟื้นฟู เวชกิจฉุกเฉิน) ซึ่งรับจากผู้สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย และศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี

20 ชุดวิชา
2-4 ปี
34,600 บาท
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทางการแพทย์แผนไทยหรือเทียบเคียงซึ่งรับจากผู้สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย และศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี20 ชุดวิชา
2-4 ปี
34,600 บาท

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทางสาธารณสุขศาสตร์แต่ไม่ใช่สาธารณสุขศาสตร์โดยตรง (เช่น ทันตาภิบาล ทันตสาธารณสุข เทคนิคเภสัชกรรม เจ้าพนักงานเภสัชกรรม) ซึ่งรับจากผู้สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย และศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี

20 ชุดวิชา
2-4 ปี
34,600 บาท
ประกาศนียบัตรทางการพยาบาล หลักสูตร 2 ปี ซึ่งรับจากผู้สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเคียง และมีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้น 2 หรือสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทางเวชกิจฉุกเฉิน หรือเวชกรรมฟื้นฟู18 ชุดวิชา
2-4 ปี
28,400 บาท
ประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทางสาธารณสุขศาสตร์ (เช่น สาธารณสุขชุมชน พนักงานอนามัย นักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าทหารแพทย์ หรือเทียบเคียง ซึ่งรับจากผู้สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย และศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี)14 ชุดวิชา
2-4 ปี
18,400 บาท
ประกาศนียบัตรทางการพยาบาลเทียบเท่าอนุปริญญาหรืออนุปริญญาทางการพยาบาลและมีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้น 1 หรือสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่าด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เช่น แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ เภสัชกรรม ส่งเสริมสุขภาพ สุขศึกษา อาชีวอนามัย หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)12 ชุดวิชา
2-4 ปี
15,900 บาท
⊕ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย –  –
⊕ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต
ปวส. หรืออนุปริญญาทางด้านการแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์
15 ชุดวิชา
2½-3½ ปี
77,300 บาท
ชื่อหลักสูตร โครงสร้างหรือเงื่อนไขวุฒิที่ใช้สมัครชุดวิชารวม/ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร (ปี)
ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
⊕ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตรบัณฑิต (วิชาเอกเศรษฐศาสตร์)


ปวท. หรือเทียบเท่า ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ และศิลปหัตถกรรม

18 ชุดวิชา
2½-3 ปี
22,900 บาท
ปวท. หรือเทียบเท่า ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม18 ชุดวิชา
2½-3 ปี
22,900 บาท
ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า ประเภทวิชาพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศิลปกรรม17 ชุดวิชา
2½-3 ปี
21,900 บาท
ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า ประเภทวิชาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร17 ชุดวิชา
2½-3 ปี
21,900 บาท

เศรษฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ


ปวท. หรือเทียบเท่า ประเภทวิชาบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา ยกเว้นการโรงแรมและการท่องเที่ยว ธุรกิจบริการ และภาษาธุรกิจ

18 ชุดวิชา
2½-3 ปี
22,900 บาท
ปวส. หรือเทียบเท่า ประเภทวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ การจัดการ การขาย การโฆษณา การเงินและการธนาคาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และการบริหารงานบุคคล หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าทางเศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ15 ชุดวิชา
2½-3 ปี
19,400 บาท
ชื่อหลักสูตร โครงสร้างหรือเงื่อนไขวุฒิที่ใช้สมัครชุดวิชารวม/ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร(ปี)ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
⊕ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยุกต์


ปวท. หรือเทียบเท่าประเภทวิชาบริหารธุรกิจ และประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

20 ชุดวิชา
2½-3 ปี
29,300 บาท
ปวท. หรือเทียบเท่าประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชาประเภทวิชาคหกรรมทุกสาขาวิชา (ยกเว้นสาขาวิชาธุรกิจคหกรรม การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ อาหารและโภชนาการ) และประเภทวิชาเกษตรกรรม ทุกสาขาวิชา (ยกเว้นสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร)20 ชุดวิชา
2½-3 ปี
29,300 บาท
ปวท. หรือเทียบเท่าประเภทวิชา
คหกรรมในสาขาวิชาธุรกิจคหกรรม การบริหารงานคหกรรมศาสตร์อาหารและโภชนาการ และประเภทวิชาเกษตรกรรมในสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
16 ชุดวิชา
2½-3 ปี
24,800 บาท

ปวส.หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชาประเภทวิชาพาณิชยกรรม บริหาร ธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศิลปกรรม อุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี และพาณิชยนาวี หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า ทางด้านพาณิชยกรรม บริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว และศิลปกรรม


ปวส. หรือเทียบเท่าประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ทุกสาขาวิชา คหกรรมทุกสาขาวิชา (ยกเว้นสาขาวิชาธุรกิจคหกรรม การบริหาร งานคหกรรมศาสตร์อาหารและโภชนาการ) ประเภทวิชาเกษตรกรรมทุกสาขาวิชา (ยกเว้นสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร) ประเภทวิชาประมงทุกสาขาวิชา และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทุกสาขาวิชา หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าสาขาอื่นที่ไม่ใช่ทางด้านวิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ

19 ชุดวิชา
2½-3 ปี
28,300 บาท
19 ชุดวิชา
2½-3 ปี
28,300 บาท
ปวส.หรือเทียบเท่าประเภทวิชา
คหกรรมในสาขาวิชาธุรกิจคหกรรม การบริหารงานคหกรรมศาสตร์อาหารและโภชนาการ ประเภทวิชาเกษตรกรรมในสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าทางด้านวิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ (วิทยาศาสตร์การอาหารเทคโนโลยีการอาหาร โภชนาการ การกำหนดอาหาร อาหารและโภชนาการ อุตสาหกรรมเกษตร
ที่เกี่ยวกับอาหารและโภชนาการเทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวกับอาหารคหกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง)
15 ชุดวิชา
2½-3 ปี
23,300 บาท
⊕ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
ปวท. หรือเทียบเท่าประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ศิลปกรรม
15 ชุดวิชา
3½-4 ปี
19,400 บาท
ปวท. หรือเทียบเท่าประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม คหกรรมเกษตรกรรม15 ชุดวิชา
3½-4 ปี
19,400 บาท
อนุปริญญา หรือ ปวส. หรือเทียบเท่าประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศิลปกรรม14 ชุดวิชา
3½-4 ปี
18,400 บาท
อนุปริญญา หรือ ปวส. หรือเทียบเท่าประเภทวิชาอุตสาหกรรมคหกรรม เกษตรกรรม ประมง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร14 ชุดวิชา
3½-4 ปี
18,400 บาท
ชื่อหลักสูตร โครงสร้างหรือเงื่อนไข
วุฒิที่ใช้สมัคร
ชุดวิชารวม/ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร (ปี)ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
⊕ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการเมืองการปกครอง
ปวท. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ศิลปหัตถกรรม
22 ชุดวิชา
3½-4 ปี
27,900 บาท
ปวท. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม22 ชุดวิชา
3½-4 ปี
27,900 บาท

ปวส. ประเภทวิชาพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศิลปกรรม

21 ชุดวิชา
3½-4 ปี
26,400 บาท

 ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม คหกรรม เกษตรกรรม ประมง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

21 ชุดวิชา
3½-4 ปี
26,400 บาท
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า20 ชุดวิชา
3½-4 ปี
25,400 บาท
รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ปวท. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ศิลปหัตถกรรม
22 ชุดวิชา
3½-4 ปี
27,900 บาท
ปวท. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม22 ชุดวิชา
3½-4 ปี
27,900 บาท

ปวส. ประเภทวิชาพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศิลปกรรม

21 ชุดวิชา
3½-4 ปี
26,400 บาท
ปวส.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมสิ่งทอคหกรรมเกษตรกรรม ประมง และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร21 ชุดวิชา
3½-4 ปี
26,400 บาท
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า20 ชุดวิชา
3½-4 ปี
25,400 บาท
ชื่อหลักสูตร โครงสร้างหรือเงื่อนไขวุฒิที่ใช้สมัครชุดวิชารวม/ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร (ปี)ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
⊕ หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต

เกษตรศาสตรบัณฑิต วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร


ปวท. หรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม หรือประเภทวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

15 ชุดวิชา
2-3 ปี
19,400 บาท
 ปวท. หรือเทียบเท่าที่มิใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรม18 ชุดวิชา
2-3 ปี
22,900 บาท
 ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม หรือประเภทวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง14 ชุดวิชา
2-3 ปี
18,400 บาท
 ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าที่มิใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรม17 ชุดวิชา
2-3 ปี
21,900 บาท

เกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร (วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช)


ปวส. หรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าทางการเกษตร

14 ชุดวิชา
2-3 ปี
21,000 บาท
 ปวส. หรือเทียบเท่าที่มิใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรม หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นๆ
ที่มิใช่ทางการเกษตร
17 ชุดวิชา
2-3 ปี
27,500 บาท

เกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร (วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์)


ปวส. หรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าทางการเกษตร

14 ชุดวิชา
2-3 ปี
21,600 บาท
ปวส. หรือเทียบเท่าที่มิใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรม หรืออนุปริญญาที่มิใช่ทางการเกษตร17 ชุดวิชา
2-3 ปี
25,100 บาท

เกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร (วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม)


ปกศ. ป่าไม้หรือ ปวส. หรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าทางวนศาสตร์เกษตรศาสตร์

14 ชุดวิชา
2-3 ปี
18,600 บาท
ปวส. หรือเทียบเท่าที่มิใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรม หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นๆ
ที่มิใช่ทางการเกษตร
17 ชุดวิชา
2-3 ปี
22,100 บาท

เกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร (วิชาเอกธุรกิจการเกษตร)


ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม

14 ชุดวิชา
2-3 ปี
18,400 บาท
ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าประเภทวิชาบัญชี การเงินและการธนาคาร14 ชุดวิชา
2-3 ปี
18,400 บาท
ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าที่มิใช่ทางการเกษตร บัญชีการเงินและการธนาคาร17 ชุดวิชา
2-3 ปี
21,900 บาท 
⊕ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาสหกรณ์


ปวส. หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาพณิชยกรรม การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจ

14 ชุดวิชา
2-2½ ปี
18,400 บาท
ปวส. หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่มิใช่ในสาขาวิชาพณิชยกรรม การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจ15 ชุดวิชา
2-2½ ปี
19,400 บาท
⊕ หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร


ปวส. หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา

5 ชุดวิชา
1 ปี
6,900 บาท

ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์


ปวส. หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา

5 ชุดวิชา
1 ปี
6,900 บาท

ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม


ปวส. หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา

5 ชุดวิชา
1 ปี
6,900 บาท

ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ


ปวส. หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา

5 ชุดวิชา
1 ปี
6,900 บาท

ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ


ปวส. หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา

5 ชุดวิชา
1 ปี
6,900 บาท

ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตผักเชิงธุรกิจ


ปวส. หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา

5 ชุดวิชา
1 ปี
6,900 บาท

ประกาศนียบัตรบริหารธุรกิจสหกรณ์และธุรกิจชุมชน


ปวส. หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา

5 ชุดวิชา
1 ปี
6,900 บาท
ชื่อหลักสูตร โครงสร้างหรือเงื่อนไขวุฒิที่ใช้สมัคร  ชุดวิชารวม/ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร (ปี) ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
⊕ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อนุปริญญา หรือ ปวส. หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
17 ชุดวิชา 2½-3½ ปี 25,700 บาท
อนุปริญญา หรือ ปวส. หรือเทียบเท่าที่มิใช่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ 20 ชุดวิชา 2½-3½ ปี 29,200 บาท
วิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าสาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม หรืออนุปริญญาสาขาการจัดการอุตสาหกรรมจากวิทยาลัยชุมชน
14 ชุดวิชา 2-3 ปี 26,700 บาท
ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นที่มิใช่ทางด้านอุตสาหกรรม 17 ชุดวิชา 2-3 ปี 30,200 บาท
⊕ หลักสูตรประกาศนียบัตรเทคโนโลยี
ประกาศนียบัตรเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
ปวส. ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า
5 ชุดวิชา 1 ปี 20,100 บาท
ประกาศนียบัตรการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ปวส. หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า
5 ชุดวิชา 1 ปี 16,800 บาท
ชื่อหลักสูตร โครงสร้างหรือเงื่อนไขวุฒิที่ใช้สมัครชุดวิชารวม/ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร (ปี)ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
⊕ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
พยาบาลศาสตรบัณฑิตสำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน)
21 ชุดวิชา
3½ ปี
34,500 บาท
(ชุดวิชาฝึกปฏิบัติฯ ค่าวัสดุอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

ข้อมูลหลักสูตร

สำหรับผู้จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญา

ชื่อหลักสูตรโ ครงสร้างหรือเงื่อนไขวุฒิที่ใช้รับสมัครชุดวิชารวม/ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร (ปี)ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
⊕ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์


ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่า

12 ชุดวิชา
2-2½ ปี
15,900 บาท

ศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาไทยคดีศึกษา


ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง

12 ชุดวิชา
2 ปี
15,900 บาท
⊕ หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ


ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่า

5 ชุดวิชา
1 ปี
6,900 บาท
ประกาศนียบัตรวิชาศึกษาทั่วไป
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
5 ชุดวิชา
1 ปี
6,900 บาท

ประกาศนียบัตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร


ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า

5 ชุดวิชา
1 ปี
11,800 บาท

ประกาศนียบัตรวิชาภาษาเขมร


ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่า

5 ชุดวิชา
1 ปี
6,900 บาท

ประกาศนียบัตรวิชาภาษาไทย


ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

5 ชุดวิชา
1 ปี
6,900 บาท
ชื่อหลักสูตร โครงสร้างหรือเงื่อนไขวุฒิที่ใช้สมัครชุดวิชารวม/ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร (ปี)ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
⊕ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
นิเทศศาสตรบัณฑิต
ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง
17 ชุดวิชา
3-3½ ปี
29,400 บาท
⊕ หลักสูตรประกาศนียบัตร
ประกาศนียบัตรการสื่อสารชุมชน
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
5 ชุดวิชา
1 ปี
15,000 บาท
ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
5 ชุดวิชา
1 ปี
13,900 บาท
ชื่อหลักสูตร โครงสร้างหรือเงื่อนไขวุฒิที่ใช้สมัคร ชุดวิชารวม/ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร (ปี) ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
⊕ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ปริญญาตรีทางการศึกษา
12 ชุดวิชา 2-2½ ปี 15,900 บาท
 ปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นๆ 13 ชุดวิชา 2-2½ ปี 17,400 บาท
ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
12 ชุดวิชา 2-2½ ปี 15,900 บาท
ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
12 ชุดวิชา 2-2½ ปี 18,800 บาท
ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
12 ชุดวิชา 2-2½ ปี 15,900 บาท
⊕ หลักสูตรประกาศนียบัตร
ประกาศนียบัตรผู้จัดการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
5 ชุดวิชา 1 ปี 6,900 บาท
 
ชื่อหลักสูตร โครงสร้างหรือเงื่อนไขวุฒิที่ใช้สมัครชุดวิชารวม/ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร (ปี)ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
⊕ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

เทคโนโลยีบัณฑิต วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง (ต่อเนื่อง)


ปริญญาตรีศิลปบัณฑิต (มัณฑนศิลป์) เฉพาะสาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน ปริญญาตรีช่างชลประทานบัณฑิต หรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์(วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล) หรือสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สถาปัตยกรรมหลัก สถาปัตยกรรมภายใน ภูมิสถาปัตยกรรม)

13 ชุดวิชา
2½-3 ปี
22,800 บาท
⊕ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ


ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

12 ชุดวิชา
2-3½ ปี
15,900 บาท
 ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งที่มิใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ18 ชุดวิชา
2-3½ ปี
22,900 บาท

บริหารธุรกิจบัณฑิต (วิชาเอกการเงิน)


ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

14 ชุดวิชา
2½-3½ ปี
18,400 บาท
ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งที่มิใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ19 ชุดวิชา
2½-3½ ปี
24,400 บาท

บริหารธุรกิจบัณฑิต (วิชาเอกการตลาด)


ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์

12 ชุดวิชา
2-3½ ปี
15,900 บาท
ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งที่มิใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์18 ชุดวิชา
2-3½ ปี
22,900 บาท

บริหารธุรกิจบัณฑิต (วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว)


ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ธุรกิจบริการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วิชาเอกการเงินและการธนาคารหรือสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

14 ชุดวิชา
2½-4 ปี
28,500 บาท
ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นที่มิใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ธุรกิจบริการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว20 ชุดวิชา
2½-4 ปี
35,500 บาท
⊕ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีบัณฑิต


ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาการบัญชี

13 ชุดวิชา
2½-3½ ปี
17,400 บาท  
ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขาใดสาขาหนึ่งทางบริหารธุรกิจที่มิใช่สาขาวิชาการบัญชี14 ชุดวิชา
2½-3½ ปี
18,400 บาท 
ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขาใดสาขาหนึ่งที่มิใช่ทางพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ17 ชุดวิชา
2½-3½ ปี
21,900 บาท
⊕ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต-ฃ 
ชื่อหลักสูตร โครงสร้างหรือเงื่อนไขวุฒิที่ใช้สมัคร ชุดวิชารวม/ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร (ปี)ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
⊕ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
นิติศาสตรบัณฑิต
ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา
19 ชุดวิชา
3½-4 ปี
24,400 บาท
ชื่อหลักสูตร โครงสร้างหรือเงื่อนไขวุฒิที่ใช้สมัคร ชุดวิชารวม/ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร (ปี)ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
⊕ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน


ปริญญาตรีหรือสูงกว่าด้านสังคมศาสตร์ หรือเทียบเคียง

20 ชุดวิชา
2-4 ปี
35,100 บาท
ปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ (เช่น วิศวกรรม ศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ)18 ชุดวิชา
2-4 ปี
28,400 บาท
ปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เช่น สัตวแพทย์ เทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) หรือ ปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีด้านการแพทย์แผนไทย หรือเทียบเคียง15 ชุดวิชา
2-4 ปี
24,900 บาท

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน


ปริญญาตรีทางการพยาบาลหรือสูงกว่าและมีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้น 1 หรือสำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่าด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เช่น แพทย์ พยาบาลทันตแพทย์ เภสัชกรรม ส่งเสริมสุขภาพ สุขศึกษา อาชีวอนามัย หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)

12 ชุดวิชา
2-4 ปี
15,900 บาท
⊕ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย


ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตร์ หรือปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์ หรือปริญญาตรีการแพทย์แผนไทย

15 ชุดวิชา
2½-3 ปี
37,500 บาท
ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ หรือปริญญาตรีครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือปริญญาตรีอุตสาหกรรมศาสตร์15 ชุดวิชา
2½-3 ปี
37,500 บาท
ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ทุกสาขาวิชา หรือปริญญาตรีเทคโนโลยี16 ชุดวิชา
2½-3 ปี
38,500 บาท
ชื่อหลักสูตร โครงสร้างหรือเงื่อนไขวุฒิที่ใช้สมัคร ชุดวิชารวม/ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร (ปี)ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
⊕ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง
15 ชุดวิชา
2½-3 ปี
19,400 บาท
เศรษฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งทางเศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ
13 ชุดวิชา
2½-3 ปี
17,400 บาท
ชื่อหลักสูตร โครงสร้างหรือเงื่อนไขวุฒิที่ใช้สมัคร ชุดวิชารวม/ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร (ปี)ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
⊕ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยุกต์


ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าสาขาอื่นที่ไม่ใช่ทางด้านวิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือวิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ

17 ชุดวิชา
2½-3 ปี
25,800 บาท

วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาหารโภชนาการ และการประยุกต์


ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าทางด้านวิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือวิทยาศาสตร์การแพทย์

15 ชุดวิชา
2½-3 ปี
23,300 บาท
ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าทางด้านวิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ (วิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีการอาหาร โภชนาการ การกำหนดอาหาร อาหารและโภชนาการอุตสาหกรรมเกษตรที่เกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ เทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวกับอาหาร คหกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง)13 ชุดวิชา
2½-3 ปี
21,300 บาท
⊕ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปศาสตรบัณฑิตวิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว


ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่า

12 ชุดวิชา
3½-4 ปี
15,900 บาท
ชื่อหลักสูตร โครงสร้างหรือเงื่อนไขวุฒิที่ใช้สมัครชุดวิชารวม/ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร (ปี)ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
⊕ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการเมืองการปกครอง


ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

19 ชุดวิชา
3½-4 ปี
24,400 บาท

รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ


ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

19 ชุดวิชา
3½-4 ปี
24,400 บาท
ชื่อหลักสูตร โครงสร้างหรือเงื่อนไขวุฒิที่ใช้สมัคร  ชุดวิชารวม/ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร (ปี) ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
⊕ หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต
เกษตรศาสตรบัณฑิต วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
12 ชุดวิชา 2-3 ปี 15,900 บาท
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มิใช่ทางการเกษตร 15 ชุดวิชา 2-3 ปี 19,400 บาท
เกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร (วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช) ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางการเกษตร 12 ชุดวิชา 2-3 ปี 18,500 บาท
 ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นๆ ที่มิใช่ทางการเกษตร 15 ชุดวิชา 2-3 ปี 25,000 บาท
เกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร (วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์) ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางการเกษตร 12 ชุดวิชา 2-3 ปี 19,100 บาท
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นๆ ที่มิใช่ทางการเกษตร 15 ชุดวิชา 2-3 ปี 22,600 บาท
เกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร (วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม)
ปริญญาตรีทางวนศาสตร์หรือเกษตรศาสตร์หรือเทียบเท่า หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
12 ชุดวิชา 2-3 ปี 16,100 บาท
 ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นๆ ที่มิใช่ทางการเกษตร 15 ชุดวิชา 2-3 ปี 19,600 บาท
เกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร (วิชาเอกธุรกิจการเกษตร) ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางการเกษตร 12 ชุดวิชา 2-3 ปี 15,900 บาท
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางบริหารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร์ทุกสาขาวิชา 12 ชุดวิชา 2-3 ปี 15,900 บาท
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นๆ ที่มิใช่ทางการเกษตร บริหารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร์ 15 ชุดวิชา 2-3 ปี 19,400 บาท
⊕ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาสหกรณ์
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาพณิชยกรรม การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจ
12 ชุดวิชา 2-2½ ปี 15,900 บาท
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มิใช่สาขาวิชาพณิชยกรรม การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจ 13 ชุดวิชา 2-2½ ปี 17,400 บาท
⊕ หลักสูตรประกาศนียบัตร
ประกาศนียบัตรส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
5 ชุดวิชา 1 ปี 6,900 บาท
ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
5 ชุดวิชา 1 ปี 6,900 บาท
ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
5 ชุดวิชา 1 ปี 6,900 บาท
ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
5 ชุดวิชา 1 ปี 6,900 บาท
ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
5 ชุดวิชา 1 ปี 6,900 บาท
ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตผักเชิงธุรกิจ
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
5 ชุดวิชา 1 ปี 6,900 บาท
ชื่อหลักสูตร  โครงสร้างหรือเงื่อนไขวุฒิที่ใช้สมัครชุดวิชารวม/ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร (ปี)ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
⊕ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า

15 ชุดวิชา
2½-3½ ปี
23,200 บาท
ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งที่มิใช่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า18 ชุดวิชา
2½-3½ ปี
26,700 บาท

วิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม

12 ชุดวิชา
2-3 ปี
24,200 บาท
ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าที่มิใช่สาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม15 ชุดวิชา
2-3 ปี
27,700 บาท
⊕ หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์


ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า

5 ชุดวิชา
1 ปี
21,100 บาท

ประกาศนียบัตรการโปรแกรมคอมพิวเตอร์


ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า

5 ชุดวิชา
1 ปี
17,800 บาท

สอบถามรายละเอียดการสมัครนักศึกษา/ผู้เรียน

มสธ. รับสมัครนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ทุกระดับการศึกษา สะดวก รวดเร็ว ในแบบ มสธ. “Next Normal”

" มสธ. ที่ไหน เวลาใด ใครก็เรียนได้ "

Copyright © 2021 – All Rights Reserved – Sukhothai Thammathirat Open University