แผนการจัดการเรียนการสอน
ระดับปริญญาตรี

ศึกษาแผนการศึกษาที่เหมาะกับตัวเราก่อนตัดสินใจ

แผนการศึกษา ก1 ก2 และ ก3 ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เลือกเรียนแผนการศึกษาใดแผนการศึกษาหนึ่งในชุดวิชาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

แผนการศึกษา ก1

แผนการศึกษา ก1

ศึกษาด้วยตนเอง ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์
 • เอกสารการสอนรูปแบบสิ่งพิมพ์
 • สื่อออนไลน์ (STOU e-Learning (ถ้ามี), STOU media)
 • กิจกรรมประจำชุดวิชา (มีเฉพาะบางชุดวิชา)

กิจกรรมการเรียนการสอน แบบนัดหมาย

ไม่มี

การสอบประจำภาค

การสอบซ่อม

สอบซ่อม 100 คะแนน (หน่วยการเรียนรู้ 1-15)

แผนการศึกษา ก2

แผนการศึกษา ก2

ศึกษาด้วยตนเอง ผ่าน e-book และสื่อออนไลน์

 • เอกสารการสอนอิเล็กทรอนิกส์
 • หากต้องการเอกสารการสอนรูปแบบสิ่งพิมพ์สั่งซื้อเพิ่มเติมได้
 • สื่อออนไลน์ (STOU e-Learning, STOU media)
 • กิจกรรมการเรียนการสอนแบบนัดหมาย 40 คะแนน (ต้องเข้าร่วมกิจกรรม)

กิจกรรมการเรียนการสอน แบบนัดหมาย

การสอนเสริมแบบเก็บคะแนน 2 ครั้ง ๆ ละ 2 วัน รวม 40 คะแนน
ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams
เผชิญหน้า (เฉพาะชุดวิชาไทยศึกษา จัดเมื่อมีนักศึกษา 50 คน)

การสอบประจำภาค

การสอบซ่อม

กรณีมีคะแนนเก็บจากการสอนเสริมแบบเก็บคะแนน
     – สอบซ่อม 60 คะแนน (หน่วยการเรียนรู้ 1-15)
     – นำคะแนนการสอนเสริมฯ มาคิดรวมเป็น 100 คะแนน

กรณีไม่มีคะแนนเก็บจากการสอนเสริมแบบเก็บคะแนน
     – สอบซ่อม 100 คะแนน (หน่วยการเรียนรู้ 1-15)

แผนการศึกษา ก3

แผนการศึกษา ก3

ศึกษาด้วยตนเอง ผ่าน e-book และสื่อออนไลน์

 • เอกสารการสอนอิเล็กทรอนิกส์
 • หากต้องการเอกสารการสอนรูปแบบสิ่งพิมพ์สั่งซื้อเพิ่มเติมได้
 • สื่อออนไลน์ (STOU e-Learning, STOU media)
 • กิจกรรมการเรียนการสอนแบบนัดหมาย 40 คะแนน (ต้องเข้าร่วมกิจกรรม)

กิจกรรมการเรียนการสอน แบบนัดหมาย

กิจกรรมร่วมเรียนรู้ (blended learning) 2 ครั้ง ๆ ละ 2 วัน  รวม 40 คะแนน
ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams

การสอบประจำภาค

การสอบซ่อม

กรณีมีคะแนนเก็บจากกิจกรรมร่วมเรียนรู้
    – สอบซ่อม 60 คะแนน (หน่วยการเรียนรู้ 1-15)
    – นำคะแนนกิจกรรมร่วมเรียนรู้ มาคิดรวมเป็น 100 คะแนน

กรณีไม่มีคะแนนเก็บจากกิจกรรมร่วมเรียนรู้
    – สอบซ่อม 100 คะแนน (หน่วยการเรียนรู้ 1-15)

เลือกแผนการศึกษาแผนไหน
ที่เหมาะกับตัวเรา?

หากนักศึกษาสอบไม่ผ่านในการลงทะเบียนเรียนครั้งแรก ในการลงทะเบียนเรียนชุดวิชานั้นครั้งต่อๆ มา และได้เลือกแผน ก2 และ ก3 จะต้องเสียค่าชุดวิชา 300 บาท และค่ากิจกรรมการเรียนการสอนแบบนัดหมาย 700 บาท

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเลือกแผนการศึกษา

1. 

ในแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาสามารถเลือกแผนการศึกษา ก1 ก2 หรือ ก3 ของแต่ละชุดวิชาที่เหมือนหรือต่างกันก็ได้

2. 

นักศึกษาเลือกแผนการศึกษาของชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาในภาคการศึกษานั้นแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแผนการศึกษาภายหลังได้จนกว่าจะลงทะเบียนเรียนใหม่ในภาคการศึกษาถัดไป (ยกเว้นแผน ก3 ที่มีนักศึกษาสมัครลงไม่ถึง 15 คน จะปรับเป็นแผน ก1 อัตโนมัติ)

3. 

นักศึกษาต้องเลือกแผนการศึกษาตามช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น ที่ https://web4.stou.ac.th/eduplan/  
หากพ้นเวลาที่กำหนดให้เลือกแผนการศึกษาไปแล้วชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนนั้นจะถูกกำหนดให้เป็นแผนการศึกษา ก1 เท่านั้น

4. 

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเพิ่มชุดวิชาในช่วงเวลาที่พ้นระยะเวลาที่กำหนดให้เลือกแผนการศึกษาไปแล้วจะไม่สามารถเลือกแผนการศึกษา ก2 และ ก3 ได้ โดยชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนเพิ่มชุดวิชานั้นจะถูกกำหนดให้เป็นแผนการศึกษา ก1 เท่านั้น

5. 

นักศึกษาลักษณะพิเศษ และนักศึกษาผู้ต้องขังให้ลงทะเบียนเรียนเฉพาะแผนการศึกษา ก1 เท่านั้น

Copyright © 2022 – All Rights Reserved – Sukhothai Thammathirat Open University

ผู้เข้าชม: 14,005