มสธ. รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา
สมัครเรียนได้ตลอดปี

กรณีสมัครทางไปรษณีย์/สมัครด้วยตัวเอง
ช่องทางที่สามารถสมัครเรียนและชำระเงินค่าสมัครเป็นนักศึกษา

สมัครทางไปรษณีย์ ในการชำระเงินค่าสมัคร ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครและใบสมัครเพื่อชำระเงินได้ที่ 

ที่ทำการไปรษณีย์ ชำระเงินผ่าน Pay at Post เท่านั้น (ยกเว้นไปรษณีย์อนุญาตเอกชน)

ร้านเซเว่นอีเลเว่น หรือจุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส (ส่งหลักฐานการชำระเงินพร้อมเอกสารการสมัครมาที่ ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา) 

ที่อยู่สำหรับส่งใบสมัคร

ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา
สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 

ระบุหน้าซองการสมัคร

(ส่งเอกสารการสมัครเรียนระดับปริญญาโท)

หรือ

(ส่งเอกสารการสมัครเรียนระดับปริญญาเอก)

สมัครด้วยตนเอง ได้ที่ 

ศูนย์บริการร่วมครบวงจร
ณ ที่ทำการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จังหวัดนนทบุรี

ศูนย์วิทยพัฒนาบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. ทั้ง 11 จังหวัด
ได้แก่ นนทบุรี ลำปาง สุโขทัย อุดรธานี อุบลราชธานี นครสวรรค์ จันทบุรี เพชรบุรี นครนายก นครศรีธรรมราช และ ยะลา 

ช่องทางการชำระเงินค่าสมัครเรียน  ได้แก่

1. ไปรษณีย์ไทย 2. เซเว่นอีเลเว่น 3. เคาน์เตอร์เซอร์วิส 4. เคาน์เตอร์ธนาคาร 

Copyright © 2023 – All Rights Reserved – Sukhothai Thammathirat Open University

ผู้เข้าชม: 1,264